JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Násilné, nedobrovolné špejlování dětí, Cílené útoky proti rodičům a dětem. Jak bránit zdraví a ústavní právo dítěte? Zde je seznam dobrých rad, kterými by se rodiče měli řídit od 12. dubna až jejich děti nastoupí do škol! Jak postupovat, koho žalovat, jaké argumenty k ukončení protiprávní činnosti školy použít, jak chránit sebe a dítě před odběry genetického materiálu ze strany školy proti vaší vůli!

ČESKO: Podle posledních informací má v České republice začít od pondělí 12. dubna 2021 proces postupného návratu dětí do školních lavic, který ovšem bude podmíněný testováním dětí antigenními testy, a to celkem 2x týdně, přičemž děti se budou testovat samy a učitelé budou na testování pouze dohlížet. Tuto právní kličku vymyslel právní odbor ministerstva zdravotnictví v obavách před žalobami rodičů, pokud by učitelé jako osoby bez zdravotnického vzdělání způsobili dětem újmu na zdraví.

A to především v souvislosti s použitím čínských antigenních testů, které nemají certifikaci pro použití na území Evropské unie. Testy nemají ani povolení Evropské lékové agentury (EMA), ani certifikaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), jediným certifikátem je čínská certifikace platná pouze na území Čínské lidové republiky. Podle informací naší redakce SÚKL dosud nedostal žádosti o certifikaci testů, resp. žádosti o udělení výjimek.

Slinové antigenní testy pro školáky

Z tohoto důvodu právní odbor Ministerstva zdravotnictví doporučil ministrovi, aby se děti testovaly samy a učitelé tak nemohly nést zodpovědnost za případné zdravotní problémy či poškození zdraví dětí čínskými testy. Na serveru Řízení školy online se objevila rada [1] právní firmy AK Holubová advokáti s. r. o. v podobě článku s názvem Jak postupovat v případě, kdy zákonný zástupce nesouhlasí s testováním dítěte při příchodu do školy?

Právní firma radí školám, jak postupovat proti rodičům, kteří budou odmítat testování dětí a dokonce se tam nachází i rada, že pokud by situace eskalovala, mají zavolat Policii ČR. Pokud vyhrocené situace škola očekává, má se domluvit již nyní se zřizovatelem nebo s Policií, aby první den testování byli „v záloze“ a připraveni pomoci. Policie tedy má dohlížet na to, aby školy byly připraveny proti rodičům a vůli rodičů odmítajících testování svých dětí 2x týdně.

Školy se snaží zbavit trestní zodpovědnosti za případná zdravotní poškození dětí testováním opakovaným 2x týdně přenosem lékařského výkonu na nezletilé děti, ale právník to rozcupoval jako marný pokus

Náš právník tyto rady odmítá a označil je za chybnou argumentaci. Samotestování dětí přirovnal k absurdní situaci, kdy by do školy přišla lékařka s tím, že se děti musí očkovat proti neštovicím, ale z důvodů hrozby žalob rodičů si musí děti ty injekce píchat samy, za dozoru lékaře, případně učitele. Přesně toto vymysleli právní poradci na Ministerstvu zdravotnictví, takovýto právní paskvil, který samozřejmě je naprosto mylný a u soudů neobstojí. Jak právník upozorňuje, podle tzv. Školského zákona č. 561/2004 Sb. v návaznosti na § 22b podle písmena c jsou pedagogičtí pracovníci povinni chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních [2].

Jenže výrobce na testu varuje, že výrobek nepatří do rukou dětí…

Přičemž mezi taková chování jednoznačně patří neodborný lékařský zákrok odběru vzorku DNA z úst nezletilých žáků, kteří si mohou špejlemi způsobit zranění, újmu, případně si zanést do úst nákazu, nečistotu, neznámou chemickou látku obsaženou ve stěrové tyčince, která neprošla zkouškami evropských lékových agentur. Podle našeho právníka se škola nemůže vyvázat ze zodpovědnosti podle § 22b v písmenu c, protože odběr tekutin a DNA probíhá v době školního vyučování, v budově školy a pod patronací zaměstnanců školy, jmenovitě pedagogů. Pokud si dítě začne po odběru stěžovat, že je mu špatně, změní se mu zdravotní stav, bude za zdravotní újmu zodpovídat vedení školy.

Pedagogický sbor nemůže zaručit mlčenlivost o zdravotním stavu testovaných dětí, které si budou dělat testy výrobky, na jejichž krabičkách je nápis Keep Away From Children… to nevymyslíš!

Právník celou věc dále rozebírá do důsledku. Podle stejného paragrafu v písmeně e je pedagogický sbor povinen zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku.

Vzhledem k tomu, že testy budou prováděny formou odběrů, škola bude nakládat s genetickým materiálem dětí formou, která porušuje ustanovení tohoto paragrafu, protože nelze zachovat mlčenlivost o zdravotním stavu, když dítě bude po pozitivním testu vyloučeno z kolektivu, čímž se zdravotní stav dítěte prozradí a vstoupí ve známost, a to vinou pedagogického personálu, který to testováním pod dozorem dopustil. Stejně tak škola nedokáže zabezpečit bezpečnou likvidaci testů, protože školy nemají vybavení a ani autorizaci pro nakládání s biohazard materiálem.

Další slinový antigenní test, rovněž výrobce varuje, že nepatří do rukou dětí!

Pokud se škola tomuto bude chtít vyhnout a dětem testovací primery s proužky ponechá, potom není jasné, jaké důsledky z toho vyplynou, protože výrobci testů dávají na testy upozornění, že testy se mají držet z dosahu dětí, nápis Keep Away From Children na antigenních testech je snad dostatečně jasný. Takže děti si nesmí testy a primery ponechat, takže co s nimi školy udělají? Zlikvidují je jak? Budou firmy na biohazard materiály svážet použité testy ze škol do spaloven určených pro likvidaci zdravotnického materiálu? A to není zdaleka všechno. Jak právník upozorňuje, každý rodič dítěte má právo zakázat svému dítěti provádění jakékoliv činnosti, která by mohla vést k poškození zdraví dítěte. Právník proto radí, aby rodič 12. dubna přišel s dítětem do školy a požadoval po škole následující certifikáty a potvrzení.

  • Dokument o schválení antigenního testu Evropskou lékovou agenturou (EMA)
  • Dokument o schválení antigenního testu Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)
  • Kontakt na dětskou lékařku či lékaře, který bude dítěti odběry provádět 2x týdně
  • Certifikát školy opravňující k nakládání se zdravotnickým a biohazard materiálem

Právník důrazně radí, aby rodiče tyto 4 dokumenty požadovali po vedení školy za přítomnosti svědka, případně si komunikaci se zástupcem školy natočili na telefon. Minimálně 1 z těchto dokumentů vám škola nebude schopna dodat, upozorňuje náš právník. Může se stát, že do příštího pondělí 12. dubna zařídí Babišova vláda v Průhonicích narychlo výjimku pro některé z těchto čínských testů, takže budou mít výjimku od SÚKL, ovšem děti se mají testovat samy a žádná dětská doktorka tyto odběry provádět nebude.

Zakažte dítěti provádět si na sobě lékařské úkony a oznamte to škole

Předejte proto škole písemný zákaz, že nedovolujete svému dítěti neodborně provádět na sobě antigenní odběry DNA z úst či nosu, neboť dítě není dostatečně způsobilé k takovým lékařským zákrokům a k lékařské diagnostice. Škola proti této písemné výtce nebude mít jiné stanovisko, než že se rodič dopouští přestupku proti zákonu o ochraně veřejného zdraví nebo krizovému zákonu, když se snaží dostat dítě do školy bez podstoupení testu. Právník radí, aby na tento argument rodič odpověděl, že nedovolí svému dítěti jako zákonný zástupce nezletilé osoby, aby na sobě dítě provádělo samo lékařský zákrok a diagnostiku.

Lékařský zákrok v rukách dítěte

Pokud by rodič dítěti dovolil testovat se samo, a pokud by dítě mělo následky, rodič by nesl trestní zodpovědnost pro nedbalostní trestný čin ublížení na zdraví nezletilé osoby či svěřené osoby z důvodu zanedbání péče. Rodič, který se dozví o tom, že jeho nezletilé dítě si má samo provádět na sobě lékařský výkon, nemůže s takovým výkonem souhlasit, neboť by se rodič vystavoval paradoxně vlastní trestní zodpovědnosti. Škola nesmí nutit rodiče překračovat zákon, nesmí ani rodiče navádět, aby naváděli své dítě k provádění lékařských zásahů samo na sobě.

Upozorněte školu, že se pracovníci školy dopouští páchání protiprávního jednání v rozporu s Ústavním zákonem a Listinou základních práv a svobod

Právník dále celou situaci rozvíjí. Škola se může zaleknout a dohodne se s místním lékařem, že to bude on, kdo bude 2x týdně dětem provádět odběry. V tomto případě nese zodpovědnost za odběry lékař a ten musí prokázat, že použité testy mají schválení EMA nebo SÚKL. Rodič přesto, i kdyby šlo o schválený test prováděný lékařem, má možnosti, jak dítě zcela legálně vyjmout z testování. Tím hlavním nástrojem je Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. známý jako Listina základných práv a svobod ČR, která v článku 33 v odstavci 2 jasně uvádí, že občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

Takhle to dopadne, když si dítě provádí lékařskou diagnostiku samo. Při strkání špejle do krku sice nepoteče krev z nosu, ale do krku

Jak upozorňuje právník, toto právo je v případě základních a středních škole nepodmíněné, to znamená, nelze jej ničím podmiňovat, ani testem, ani rouškou, ani respirátorem, ani vakcínou. Pokud škola odmítne dítě do budovy vpustit bez testu, dopouští se vedení školy protiprávního jednání v rozporu s tímto ústavním zákonem, který je zákonem nadřazeným všem běžným zákonům, všem vládním nařízením, všem vyhláškám a všem opatřením vlády i ministerstva zdravotnictví. Ani v době pandemie nelze omezovat platnost Ústavy ČR a jednotlivé pilíře demokratického státu, přičemž jedním z těchto pilířů je právě Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Právo na vzdělání v základních a středních školách v ČR je Ústavou a článkem 33 Listiny zaručeno bez podmínek!

Vaše dítě má v Ústavě zaručené právo na vzdělání na základní a střední škole bez podmínek! Bez testů, bez roušek, bez vakcín!

Právník dále doporučuje následující kroky. Podání trestního oznámení na školu, vedení školy a jejího zřizovatele je potřeba podat nejlépe s protokolem, který na místě sepíše Policie ČR s tím, že rodič podá primárně trestní oznámení na osobu, která konkrétně dítěti zabránila vstupu do školy, aktivně zabránila vstupu dítěte do dveří školy nebo třídy. Vyhněte se násilí, sprostých slov, pouze upozorněte osobu bránící ve vstupu dítěti do školy, že se dopouští protiprávního jednání v rozporu s Ústavním zákonem č. 2/1993 Sb., čl. 33, odstavec 2, tedy v rozporu s Listinou základných práv a svobod ČR, která je nadřazena jako ústavní zákon všem nižším zákonům, jako je např. Zákon o ochraně veřejného zdraví nebo Krizový zákon.

Odběr prováděný lékařem

Právník zároveň k tomuto dodává, že ochrana zdraví ve společnosti a ochrana zdraví dětí má svůj význam, ale způsob ochrany zdraví nesmí ani ve stavu nouze odporovat demokratickému zřízení a Ústavě. Pokud není bezpečné shromažďování dětí ve školách a ve třídách, ať už z jakéhokoliv důvodu, potom škola musí zajistit jinou formu vzdělávání dětí, a to vlastním nákladem. Nelze ale zdraví kolektivu ve škole prosazovat tím, že nezletilé děti na sobě budou provádět lékařské zákroky pochybnými testy z Číny, na kterých je dokonce napsáno Keep Away From Children, což znamená, že testy nepatří do rukou dětí.

Žádný soudný rodič nedovolí v této situaci svému dítěti hazardování s vlastním zdravím. Ovšem bez ohledu na testy a všechno ostatní platí, že každý má právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách bez jakýchkoliv podmínek. Tedy i bez testů. A dokud nebude tento ústavní zákon změněn, do té doby nikdo nesmí netestovanému dítěti bránit ve vstupu do školy.

-VK-

Šéfredaktor AE News

 

Zdroj: https://aeronet.cz/news/advokatni-kancelare-zacaly-skolam-radit-ze-spejlovani-skolaku-ma-probihat-za-dozoru-policie-pokud-by-rodice-delali-problemy-tyto-utoky-proti-rodicum-deti-dovedly-pravnika-k-seznamu-dobrych-rad/

Odeslat komentář