JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Matovič sa zbavuje zodpovednosti a pripravuje Slovensku bezprecedentné nehoráznosti. Novela slovenského zákona odovzdá moc ÚVZ aj v otázke očkovania

SLOVENSKO: Už dnes bude Národná rada SR prejednávať návrh novely zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú iba včera 12.10.2020 schválila vláda, bez akéhokoľvek pripomienkovania. Na naštudovanie zákona nebolo dostatok času. Z návrhu vyplýva:

  • že doterajšie opatrenia ÚVZ nie sú a neboli všeobecne záväzným právnym predpisom
  • ÚVZ bude môcť po novom nariadiť očkovanie, chemoprofylaxiu a podávanie protilátok
  • právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené
  • ÚVZ bude preberať úlohu vyšetrovacích zložiek zavádzaním tzv. epidemiologického vyšetrovania s rozsiahlymi právomocami zbierania a spracovávania osobných údajov v miere výrazne zasahujúcej do súkromia osôb
  • ÚVZ SR novela necháva otvorené dvere na realizáciu akejkoľvek novej praktiky zavedením možnosti nariaďovať „ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti“

Poslanec Tomáš Taraba na sociálnej sieti napísal: „Dnes koalícia ide prijať v skrátenom konaní zákon, ktorý zo Slovenska spraví sanitárnu diktatúru, kedy Mikas bude riadiť štát, prikazovať očkovania, hádzať ľudí do karantén, bez práva odvolať sa, pichať ľuďom nejaké protilátky. Koalícia prekročila týmto zákonom červenú čiarku demokracie a ústavnosti. Ideme bojovať za práva a slobody občanov do parlamentu! Koalícia si ide dať schváliť primárne dva zákony, ktorými si chce ošetriť aj spätne, všetky tie protiprávne a protiústavné nariadenia, ktoré vydali od jari. Minister Krajčí navyše chce dať právo Úradu verejného zdravotníctva, aby nariaďovalo očkovania a iné vyhlášky, ktoré de facto urobia z ÚVZ novú vládu. Na predošlej schôdzi som dal hlasovať o tom, aby žiadne nariadenia obmedzujúce práva a slobody ľudí nemohli vstúpiť do platnosti skôr, ako ich odsúhlasí parlament . Koalícia to odmietla. Dnes idú s opačným riešením, odovzdať moc ÚVZ.“

Zákon chce prideliť ÚVZ SR v núdzovom stave takmer diktátorské právomoci na zhromažďovanie údajov o pohybe občanov, prostredníctvom povinnej registrácie pri vstupe do prevádzok služieb. Ďalej by ÚVZ získal právomoc na vynucovanie používania povinných ochranných pomôcok. Novela tiež upravuje podmienky transportu a nútenej karantény a izolácie osôb s podozrením na  prenosné ochorenie atď. A to všetko, v režime zbavenia sa zodpovednosti za škody vzniknuté v súvislosti s plošnými opatreniami. Zároveň, občanom sa odopiera odkladný účinok odvolania. ÚVZ zatiaľ týmito právomocami nedisponoval, a teda vydával nezákonné opatrenia. O náhradu škody sa tak môžu pokúsiť aspoň doteraz poškodení. Z dôvodovej správy vyberáme:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predložil minister zdravotníctva. Prebiehajúca pandémia ochorenia Covid-19 odhalila niektoré nedostatky vo formálnych ustanoveniach týkajúcich sa vydávania opatrení orgánov verejného zdravotníctva. Najväčšou nejasnosťou je právna povaha opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, spôsob ich prípravy a najmä vyhlasovania. Navrhovaná úprava má za cieľ všetky tieto deficity právnej istoty odstrániť a riadnym a prehľadným spôsobom upraviť tak právnu formu týchto aktov, ako aj spôsob ich publikácie. Tým navrhovaná úprava dbá o zachovávanie princípov právneho štátu aj v časoch pandémie! (nasleduje podrobné upresnenie zosúladenia zákona a Ústavy SR).

Medzi nové nástroje na boj s pandémiou ochorenia COVID-19 možno napríklad zaradiť možnosť pre orgány verejného zdravotníctva nariadiť opatrenie, ktorého obsahom bude uloženie povinnosti poskytovateľom služieb alebo zamestnávateľom podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb. Tento nástroj je v súčasnosti využívaný napríklad v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, kde napomáha trasovaniu osôb, ktoré mohli prísť do kontaktu s nakazenou osobou. Budú sa požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo alebo e-mailová adresa.

Rozširuje sa predmet úpravy zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a to o úpravu výkonu epidemiologického vyšetrovania, najmä získavanie informácii potrebných na identifikáciu a kontaktovanie osôb potenciálne ohrozujúcich verejné zdravie či osôb priamo ohrozených, s úmyslom zabránenia ďalšieho šírenia prenosných ochorení. Ide o tieto údaje osôb podozrivých z nákazy: meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, kontaktná adresa, telefonický kontakt, meno a priezvisko všeobecného lekára, údaje o zdravotnom stave v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania, údaje o podozrivých faktoroch, vektoroch prenosu, imunite osôb v ohnisku nákazy a ďalšie epidemiologické údaje.

Rozširuje sa okruh situácií, kedy sú orgány verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva povinné poskytnúť súčinnosť Úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Nariaďovanie opatrení na predchádzanie ochoreniam (§ 12) a opatrení pri ohrození verejného zdravia (§48) patrí aj naďalej prioritne do kompetencie Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Národné centrum poskytuje súčinnosť orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri výkone ich pôsobnosti, vrátane poskytovania informácií osobám v súvislosti s postupmi zavádzanými v záujme zamedzenia šírenia choroby COVID-19, a umožňuje týmto orgánom štátnej správy využívať informačné, komunikačné a sieťové technológie národného centra na účel plnenia ich úloh.

Ďalej sa venujú registrovaniu osôb pri vstupe na územie Slovenskej republiky vyplnením elektronického formulára na webovom sídle Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na účel kontroly dodržiavania izolácie alebo karantény a na účel epidemiologického vyšetrovania (rodné číslo alebo identifikačné číslo pridelené krajinou pôvodu, dátum narodenia, údaj o zdravotnom poistení, adresa trvalého pobytu, adresa, kde sa osoba podrobí domácej izolácie alebo karanténe v rozsahu mesto alebo obec, ulica, orientačné číslo, poštové smerové číslo, telefonický kontakt, počet osôb žijúcich alebo zdržiavajúcich sa v mieste izolácie alebo karantény, meno a priezvisko všeobecného lekára), podmienkami izolácie alebo karantény osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, transportu osoby chorej na prenosné ochorenie alebo osoby podozrivej z prenosného ochorenia a určenie podmienok tohto transportu, vykonanie mechanickej očisty, dezinfekcie alebo sterilizácie predmetov a priestorov atď.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa týmto spresňuje, že právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu realizácie opatrení nariadených podľa tohto zákona je vylúčené. S prihliadnutím sa na judikatúru Ústavného súdu Rakúskej republiky (Verfassungsgerichtshof), konkrétne rozhodnutie č. G202/2020 zo dňa 14.07.2020, kde je konštatované, že opatrenia COVID-19 týkajúce sa obmedzenia vstupu a pohybu v podnikoch a prevádzkach, ktoré boli vydané s ohľadom na akútnu situáciu za účelom nevyhnutného zabránenia ďalšieho šírenia choroby COVID-19, nepredstavovali vyvlastnenie vo formálnom zmysle a nemali ani účinky formálneho vyvlastnenia (materiálne vyvlastnenie), keďže rakúsky zákonodarca nevydal zákaz vstupovania ako samostatné opatrenie, ale obsiahol ho v rozsiahlom balíku opatrení a záchranných balíčkov, čo funkčne smerovalo k tomu, aby sa zmiernili ekonomické dôsledky zákazu vstupovania a tým postihnutého podnikania, resp. všeobecne následky COVID-19 pandémie, nemožno preto odvodiť povinnosť požadovať ďalší nárok na náhradu škody pre subjekty, ktorých sa opatrenia v súvislosti COVID-19 dotkli. Zohľadňujúc uvedené tak Ústavný súd Rakúskej republiky nepovažuje takýto zásah do vlastníckych práv, ktorý bol zapríčinený opatreniami vydanými v súvislosti s chorobou COVID-19, resp. ich dodržiavaním, za zásah neprimeraný, ktorému by prislúchal nárok na náhradu škody.

Dopĺňajú sa opatrenia nariaďované ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, medzi ktoré patrí očkovanie, chemoprofylaxia a podávanie protilátok.

Celý dokument tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25373/1?fbclid=IwAR3g4IRzzAxGs7UiorPCQkkTx2G_d5w3NOyqe0-9j1zmnWWWTH1NurMd8q0

Autor: MARCELA HOFFMANNOVÁ

Zdroj: https://zemavek.sk

 

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář