JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Rothschildova Bank of England zakódovala do nové britské 20-librové bankovky nákresy Coronavirové krize a jejího přímého propojení na budování 5G sítí! Vyvolává to silné znepokojení okolo celosvětového spiknutí založeném na krizovém globálním řízení, které má očipovat celé národy průkazy imunity, jenž budou záminkou pro absolutní kontrolu populace!

VELKÁ BRITÁNIE: Celým internetem už od počátku dubna otřásají velmi podivné informace a zjištění z Velké Británie. Nezávisle na sobě si několik lidí všimlo, že britská centrální banka Bank of England, což není státní banka Velké Británie, ale soukromý bankovní dům rodiny Rothschild s licencí na emitování britské národní měny, uvedla v únoru tohoto roku do oběhu úplně novou 20-librovou bankovku, která obsahuje znepokojivé a doslova pobuřující symboly, které doslova a do písmene opisují z Knihy světla, což je stěžejní písmo Kabaly a zcela nepokrytě propaguje symboly koronavirové krize. Na čelní straně bankovky je tradičně britská královna Alžběta II. ve svých mladších letech, ovšem zadní strana bankovky je opravdu velmi zarážející. Nacházejí se tam totiž symboly, které nemají nic společného ani s Velkou Británií, ani s královskou rodinou, ale jedná se o symboly Kabaly, Illuminati a New Age, což potvrzuje i postava, která je na zadní straně vyobrazena.

Zadní strana nové britské 20-librové bankovky.

Na zadní straně bankovky je totiž vyobrazen britský romantický malíř Joseph Mallord William Turner a pod jeho obrázkem je jeho slavný citát, který ovšem pochází z Knihy světla Kabaly: “Light is therefore colour” a v českém volném překladu tedy “Světlo znamená barvu”. Tento poznatek holandských malířů jako průkopníků stínomalby vycházel nepřímo právě z principu, který byl objevený až mnohem později, že barva ke své existenci potřebuje světlo a bez světla neexistuje barva, není možné ji spatřit, ani detekovat, protože barvu způsobuje odraz a lom světla odražený od povrchu látky.

Podle toho, jak se světlo odrazí a k jakému útlumu vlnových délek světla dojde, podle toho ve výsledku lidské oko vidí barvu. Barva je tedy z fyzikálního hlediska světelná informace odrazu od povrchu materiálu, od kterého se světelný paprsek odrazil, než dopadl na sítnici našeho oka. V pojetí malířů stínomalby je tedy základní malířskou barvou černá, která zobrazuje barvu bez světla a jedině světlo způsobuje jinou barvu než černou.

Odkaz na Knihu světla na nové britské 20-librové bankovce

Hebrejská kniha světla “Kabbalah Sefer Ohr Hayashar” čerpá hlavně z egyptských zdrojů Ra Melech, tedy Božstvo Ra, což byl faraónský božský princip descendentů, tedy potomků božské linie Ra, kteří v řeckých a rovněž později biblických textech jsou označováni za potomky Nephilim. Ra Melech bylo náboženství založené na uchování DNA informace zemřelých v dokonale balzamovaných tělech. Cílem nebylo oživit tělo faraóna po jeho smrti, ale uchovat co nejdéle jeho buňky a DNA, které obsahují kompendium znalostí architektů planety, tedy kompendium Nephilim, více se o tom rozepisuji v mé druhé knize zde.

Strom života – kabalistický archetyp. Jednotlivé uzly tvoří oktagonová kola. Stejný archetyp kola s celkem 8 loukotěmi používá Dharma v Tibetu a rovněž Bůh Slunce v Mezopotámii, cca. 6,000 před Kristem.

Kniha světla v Kabale potom vysvětluje, že stejně jako světlo odráží pravou barvu povrchu věcí a okolí, tak stejně tak Amšelach Charedim, t.j. přímá pokrevní linie po Architektech, tzn. po Nephilim, dává nositelům dlouhověkost života stovek a stovek let, a současně poskytuje rozvoj mozku s postupným otevíráním filtrů pro vnímání více iterací tohoto a jiných světů paralelně k našemu. Světlo v pojetí Kabaly je prozření, osvícení, latinsky “Illuminare”. Proto všechny znalosti, které otevírají mysl a filtry v mozku je proces iluminace, tedy osvěcování, resp. zasvěcování. Je to proces vrhání světla na nejasné tvary, což vede k postupnému pochopení zasvěcenců toho, jak funguje svět, zásvětí, nadsvětí, podsvětí, světové zřízení, světská moc, okultní moc, okultní procesy řízení, světské procesy řízení atd.

Maják jako radiační 5G vysílač spolu se zděnými a skleněnými budovami v pozadí

Pro Kabalu je tedy hlavním nástrojem práce světlo, které je symbolem zasvěcování, resp. osvicování. Toto delší vysvětlení bylo nezbytné k tomu, abyste pochopili, proč si Rothschildova rodina zvolila na zadní stranu nové bankovky právě Turnera a jeho citát. Přesně podle tohoto citátu je totiž vpravo na bankovce zobrazen maják jako symbol pobřežní navigace pro námořníky, které Turner často zachycoval na svých obrazech na lodích a na moři.

Jenže, jak si všimlo mnoho lidí, tento maják je na bankovce vytištěný pomocí hologramu a při určitém natočení bankovky proti světlu se okolo špičky majáku objeví kolem dokola radiační kruhy, tzv. korona. Namísto směrového louče světla se jedná o jakousi radiaci, která pochází ze špičky věže. Podle britských alternativců jde ve skutečnosti o symbol mobilní věže a o radiaci 5G vysílače. Takové tvrzení by bylo možné označit za hodně nadnesené a neopodstatněné, protože světlo lze graficky zobrazit jako radiaci kolem dokola na špičce majáku a nebylo by potřeba za tím hledat něco jiného.

Detail hologramu s majákem, radiací okolo špičky a budovami v pozadí.

Jenže, za objektem majáku se nachází objekt, který zcela mění význam tohoto majáku v popředí. Za majákem se totiž nachází napůl zděná a napůl skleněná budova, resp. skupina budov. Majáky se rozhodně nestaví v průmyslových a rezidenčních oblastech, aby za majákem hned stály městská centra, ale staví se na pobřeží. Co by proboha dělal maják uprostřed města? A co to znamená ten dům napůl z cihel a napůl ze skla? No, kdo se zajímá o radioelektroniku, o bezdrátové vysílání a problematiku měření útlumu radiového vlnění, tak už začíná tušit.

Ve Velké Británii, v USA a obecně ve všech západních zemích se projektují radiové, televizní a mobilní sítě na základě tzv. RPL testu (Reflection and Penetration Loss Test), což je test signálové ztráty bezdrátového přenosu skrze dvě nejčastější překážky. A těmi jsou zdi (cihly a cement) a tónovaná skla (mrakodrapy). Jeden takový RPL test 5G sítí na frekvenci 28 GHz v New Yorku a dokument testu máte k náhledu zde.

Loukoťové kolo Ichtys jako symbol uzlu ve Stromu života v Kabale a současně Dharma Wheel v Tibetu

Na zadní straně bankovky je tedy zobrazen maják, na němž je umístěn 5G vysílač a silueta cihlových a skleněných budov v pozadí za majákem symbolicky zpodobňuje RPL testovací proces. Jenže, to zdaleka ještě není všechno a bankovka obsahuje vzadu další šok. Nahoře vpravo na zadní straně, vedle nominální hodnoty bankovky, je zobrazený de facto nákres Coronaviru, který v sobě ale obsahuje ještě další dva další symboly. Uvnitř Coronaviru je totiž 8-paprskové loukoťové kolo, což je uzlový bod Stromu Poznání (Osvícení) v Kabale.

Kabalistický systém používá oktagon, resp. loukoťové kolo s osmi paprsky jako symbol navigace a procesů řízení. Námořnická kormidla ve své základní verzi měla právě 8 paprsků a tvořila oktagon. Tato kola s pravidelnými 8 paprsky se nazývají “Ichtys kola”. Jenže princip oktagonového kola najdeme i v Tibetu, kde mu říkají Dharma Wheel, tedy Kolo života, a když půjdeme ještě hlouběji do minulosti, najdeme symbol kola na legendární hliněné desce slunečního Boha Šamaše (jinak zvaného též Utu) z Mezopotámie z období počátků starého Sumeru, cca. 3500 let př. Kristem.

Vyrytý inskript Ichtys.

Ichtys kolo bylo kryptogramem pro “Znamení ryby”, resp. pro Ježíšovu rybu. Ichtys se řecky řekne ΙΧΘΥΣ a když se písmena ze slova dají přes sebe, vytvoří symbol loukoťového kola s celkem 8 paprsky. Na počátku křesťanství se stoupenci Krista scházeli na místech označených právě loukoťovým kolem s 8 paprsky, protože symbol ryby byl již kompromitovaný. Oktagonové kolo se stalo základním archetypem geometrie pro Templáře a následně se oktagon stal symbolem vyššího zasvěcení nad symbolem hexagonu, který představuje v Kabale nižší proces a nižší doménu, která se používá i ve witchcraftu, tedy v čarodějnictví, rozuměj v černé magii. Z hexagonu vychází i Davidova hvězda. Umístění kola na bankovku má opravdu zásadní a velmi nebezpečný okultní přesah. Kolo totiž nemá po obvodu kolíky, tedy držadla námořnického kormidla, ale po obvodu jsou kulaté bambule, které doslova zobrazují proteinové výstupky koronaviru.

Zašifrovaná nápověda na hádanku Coronaviru, proč nenapadá malé děti

Uvnitř kola vlevo je však ještě jeden symbol. Je to písmeno “T”, které podle britského mainstreamového tisku znamená “Twenty”, čili 20. Jenže, písmeno “T” může mít úplně jiný symbolický význam. Může totiž odkazovat na T-lymfocyty, které prokazatelně poskytují dětem a částečně i mládeži imunitu vůči Coronaviru. O produkci T-lymfocytů v těle dětí se stará brzlík, který postupem s přibývajícím věkem dítěte se zmenšuje, až postupně v dospělosti úplně vymizí a zaniká.

T-lymfocyty z brzlíku se starají o výrobu imunoglobulinu v dětském těle, zatímco v těle dospělého člověka se o výrobu imunoglobulinu starají B-lymfocyty z kostní dřeně, která u dětí ještě není dostatečně vyvinutá. Coronavirus podle všeho vyvolává prudkou reakci a odezvu B-lymfocytů, které v prudké imunitní reakci začnou napadat nejen nakažené buňky, ale i zdravé buňky a zdravé orgány. T-lymfocyty u dětí tuto prudkou reakci zjevně nemají a likvidují Coronavirus standardně a bez projevů onemocnění u dětí. Písmeno “T” na bankovce v obrázku Coronaviru tak neznamená “Twenty”, ale je to zašifrovaný odkaz na tajemství T-lymfocytů, proč Coronavirus nezasahuje malé děti.

Templářský kříž vznikl odvozením z oktagonového kruhu. Kniha světla, hebrejský zdroj.

Na nové britské bankovce, která byla uvedena v únoru tohoto roku, tak najdeme odkazy na kabalistickou Knihu světla, najdeme odkazy na osvícení, iluminaci, najdeme maják, který vysílá 5G vlny v hologramu, které v pozadí prostupují cihlovými, zděnými a skleněnými budovami v odkazu na RPL testování 5G sítí, spatříme na bankovce dokonce symbol Coronaviru a uvnitř odkaz na kabalistické kolo Ichthys a na T-lymfocyt, který před Coronavirem poskytuje dětem ochranu. Kabala vítězí, dámy a pánové.

Nevěřte lžím o likvidaci podzemních základen, je to kalech s cílem vyvolání falešné naděje! Nejenom, že vítězí, ale drze se šklebí a tisknou bankovky, které oznamují skrze symboly příchod Nového světového řádu, kterého bude dosaženo, jak se zdá, právě na 5. prioritě pomocí chemie, biologie a 5G instrumentů. Podívejte se, co se dnes už děje. Do ciziny můžete jezdit jen s papírem v ruce, s certifikátem PCR, že nemáte Coronavirus.

Nejprve PCR certifikáty o bezinfekčnosti, potom imunologické pasy a potom čipy pod kůži

Zatím v první fázi je to papír, ale později se tato informace bude ukládat do pasů, ale protože lidé nebudou chodit s cestovním pasem do obchodů, do úřadů, do hospody, do firem, tak vznikne myšlenka implantovat lidem pod kůži čipy s touto informací. A kdo to bude při vstupu do nákupáku kontrolovat? No přece skenovací zařízení ve vchodu, které pomoci 5G sítě bude propojeno s informačními systémy epidemiologů, státních úřadů, policie, zdravotníků a bude se tomu říkat “Chytrá karanténa”. A lidé budou stát fronty, aby jim ty čipy přednostně nastřelili pod kůži. Lidé chtějí čipy, nechtějí už ani nosit karty, začínají platit svými mobily pomocí NFC, brzy odpadne i to.

Sumerský sluneční Bůh Šamaš, archetyp oktagonového kola v podobě Slunce, v Sumeru byl uctíván už v době cca. 3 500 let před Kristem.

Logicky to skončí u čipů pod kůží, které nikdy nezapomenete doma. A dostanete slevu na krámu za placení podkožním čipem! A všemi těmi zdmi z cihel a skly v mrakodrapech a obchodních budovách budou muset být 5G sítě s milimetrovými vlnovými délkami schopny prorazit tyto překážky a přenést informace. Na těchto vysokých 5G frekvencích okolo 30 GHz budou lidé grilováni na své buněčné úrovní jako pečeně na rožni.

Toto milimetrové vlnění se může ukázat jako zabiják, který poškozuje buněčné stěny, ovlivňuje imunologickou odezvu a reakci cytokinů a masivní prozáření velkých měst může vést ke katastrofálním nárůstům rakovin, epidemiím infekcí, selhávání imunitních systémů atd. Určitě byste nestrčili hlavu do mikrovlnky, že? A ta pracuje s celkem velkými vlnami okolo 6 cm na frekvenci okolo 2,5 GHz s výkonem okolo 800 W.  A jak víte z domova, to je takový výkon, že za 10 sekund ohřejete hamburger, za 30 sekund ohřejete polévku a za 4 minuty ohřejete komplet naložený talíř s obědem.

Milimetrové vlnění 5G bude do budov a domácností probíjet tak vysoké frekvence, jaké dosud nikdy na planetě nikdo nezkoušel

Mezinárodní deklarace v případě 5G sítí určují, že výkon vysílače nesmí být ve spektru nad 3 GHz vyšší než 10 wattů na metr čtvereční [2]. Přestože to není srovnatelné s mikrovlnnou troubou ani omylem, není jasné, jaký vliv toto milimetrové vlnění bude mít na populaci, pokud bude permanentně ozařovat celou populaci 24 hodin denně po dobu desítek let. Už dnes je totiž jasné, že operátoři budou muset milimetrové vlnění dostávat dovnitř budov a přes překážky pomoci dalších indoor stanic uvnitř budov, které budou sloužit jako mikro stanice, jenž budou od makro stanic, tedy těch vysokých a velkých věží venku, přebírat signál, zesilovat ho uvnitř budov a poskytovat koncovým zařízením v budově.

Dharma – Kolo života v Tibetu. Oktagonové kolo, archetyp je k vidění v Tibetu, v Indii, v Sumeru, v Egyptě, a nově i na 20-librové bankovce.

Frekvence v řádech desítek GHz na milimetrových vlnách nebyly nikdy otestovány na populaci, co s lidským organismem provedou tyto frekvence, i když radiový výkon bude omezen na 10 wattech na metr čtvereční. Jak na toto milimetrové vlnění budou reagovat mikroorganismy v lidském těle, bakterie, viry, krevní buňky, lymfocyty, cytokiny, to dosud nikdo netestoval, dlouhodobě neměřil a neexistují k tomu žádné mohutné studie. O to více vyděsí, že si Rothschildova rodina dává na britskou bankovku symboly, které připomínají nejen 5G sítě, ale i Coronavirus. Vidíte, že oni tím oslavují svůj triumf, svůj nástup k moci. Na dolaru se to zednářskými a illuminati symboly jen hemží, ale Rothschildova Bank of England jde s dobou, na bankovce tak má zašifrované odkazy na 5G sítě i na Coronavirus.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář