JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

AE NEWS: Vrcholný politik z SPD odhalil, že branné spolky si mohou zvyšovat své znalosti a dovednosti, ale ne ozbrojenými prostředky!

Jiří Kobza z SPD potvrdil, že návrh zákona o zbraních má za úkol zamezit vynášení zbraní ze střelnic do lesa a k praktickému použití domobrany! Ve vyjádření pro Parlamentní listy neochotně přiznal, že účelem zákona je nedovolit činnost spolkům, které pomocí zbraní prosazují ideologický nebo politický rámec své agendy, tedy např. agendu domobrany a ochrany domovů! Vrcholný politik z SPD odhalil, že branné spolky si mohou zvyšovat své znalosti a dovednosti, ale ne ozbrojenými prostředky! Takže domobrany smí být vyzbrojeny ostrými čepicemi a narušitelé hranic, až to uvidí, se ze strachu z takové výzbroje českých dobrovolníků dají na útěk! Anebo do smíchu?

Hnutí SPD pokračuje v procesu pomalé a trýznivé sebevraždy. V obrovském skandálu a kauze návrhu zákona o zbraních z dílny Jana Hamáčka z ČSSD a Michala Koudelky z BIS, k jehož návrhu a předloze se připojila i SPD spolu s KSČM, dnes došlo k dalšímu dějství, když Jiří Kobza z SPD, který je právě spolupředkladatelem zmíněného zákona ve sněmovně, poskytl [1] dnes pro Parlamentní listy neuvěřitelné vysvětlující prohlášení, kterým se poslanec za SPD snaží čtenářům vysvětlit nevysvětlitelné. Hned v úvodu si všimneme, že Jiří Kobza se inspiroval u Andreje Babiše výroky o kampaních a v textu si stěžuje hned z úvodu, že prý je to kampaň Aeronetu proti SPD! Je to kampaň, která prý má za úkol rozdělit vlastence v ČR, tvrdí Jiří Kobza.

Jiří Kobza, poslanec SPD.

Následně se potom snaží čtenářům vysvětlit, že daný zákon domobrany neruší, ale pouze má zabránit tomu, aby se ozbrojovali džihádisté, teroristé, členové skupin ANTIFA atd. Znovu tak opakuje argumenty, které jsou naprosto nulové a nesmyslné, protože teroristé, džihádisté, ani členové anarchistických frakcí nepoužívají legální střelné a registrované zbraně, a rovněž je nepoužívají k účelům obrany svých obydlí, domů, sousedství, čtvrtí, potažmo životních prostorů, národa a státních hranic. Problém je v tom, že znění zákona v paragrafu 3 v Hlavě II pomocí tří písmen definuje zákaz polovojenských, tedy paramilitárních spolků se stejnou definicí, jakou mají pouze domobrany a žádné jiné skupiny.

Kobza se snaží vykreslit nový zákon jako obranu před džihádisty a terorismem, jenže definice v paragrafu 3 v Hlavě II těmto skupinám a jejich popisu vůbec neodpovídá. Popis sedí pouze na spolky domobran

Když se podíváte v návrhu zákona [2] na zmíněná 3 písmena v paragrafu v Hlavě II, tak definují pouze a výhradně domobranu, nikoliv skupiny džihádistů, teroristů, nebo členů ANTIFA, protože na členy těchto skupin písmena “a” až “c” v paragrafu 3 v Hlavě II prostě nesedí. Žádná z těchto nelegálních skupin totiž nesplňuje podmínky polovojenského charakteru, který je ale naopak klíčovým znakem domobran. Džihádisté, teroristé, ani ANTIFA nemají paramilitární vedení a velení. Nemají vojenské hodnosti, nemají vojenskou hierarchii, nenosí uniformy.

Národní domobrana. Pplk. Marek Obrtel, vpravo.

Pane Kobzo, vy se snažíte z voličů vlastní strany dělat debily, kteří v životě nebyli na vojně a neví, co je to polovojenská milice, jak se definuje, jaké má popisové znaky, jak se určuje. Předpokládám, že si pamatujete z vojny školení PŠM, které bylo klíčovou náplní ideově-ideologické výchovy vojáků ČSLA k ochraně vlasti a právě polovojenské branné oddíly se od džihádistů, teroristů a dalších skupin liší právě vojenským způsobem vedení a velení. To je paramilitární charakter. Váš zákon, pod který jste se podepsal jako spolupředkladatel, v paragrafu 3 v Hlavě II zakazuje výhradně a pouze činnost domobran s polovojenským vedením a velením, tedy paramilitární subjekty. Nedefinuje ani teroristické skupiny, ani džihád. Tím se vaše SPD dopustila vlastizrady na vlastních voličích a hlavně na vlastencích v domobranách.

Džihádisté a teroristé nemají paramilitární charakter, nenosí uniformy a nemají vojenské velení

Vy totiž spoléháte na to, že mnoho voličů SPD již nebylo na vojně, anebo byli na vojně v době, kdy vojna už nebyla vojna. Každému, kdo byl na vojně, tak jasně dojde, že písmeno “a” v paragrafu 3 v Hlavě II zákona definuje spolky domobrany, které z logiky věci samé mají polovojenský, tedy paramilitární charakter a vojenské velení, tyto spolky logicky mají legálně držené střelné zbraně, a stejně tak tyto spolky prosazují společnou ideologickou a politickou agendu, která spočívá v ideologii vlastenectví, tedy v ochraně vlasti, vlastní země, hranic, domova, bydliště.

Happening na podporu domobran v Brně.

A teď vás, pane Kobzo, chytnu za slovo i za zákon, jehož jste spolupředkladatelem, a zeptám se vás: Mají džihádisté, islamisté, teroristé, členové ANTIFA a jiní, proti kterým prý je zákon namířen, všechny 3 výše zmíněné atributy uvedené v Hlavě II ve zmíněných 3 písmenech? Nemají! Nejsou to polovojenské jednotky, nemají jejich charakter, ani uniformy, ani strukturu vojenského velení. Nemají vůbec legální zbraně. Nezakládají vůbec žádné legální spolky. Nechodí na střelnice. Neprosazují politiku a ani agendu skrze legálně registrované spolky, ale pro prosazování své agendy používají teror, násilí a strach. Takže, pane Kobzo, proti komu je ten zákon vlastně namířen, když na teroristy, džihádisty a členy ANTIFA zjevně popis v paragrafu 3 nesedí?

Jiří Kobza přiznal, co je cílem zákona: Udržet branné spolky v učebnách a na střelnicích, nesmí se pohybovat nikde jinde a nesmí bránit vlast se zbraní v ruce

Vy ovšem na tuto otázku překvapivě sám odpovídáte v článku na Parlamentních listech. Odpovídáte neuvěřitelně upřímně, takže si dovolím váš výrok citovat: “Ozbrojenou skupinou však není ani například branný spolek, který organizuje výuku a výcvik ve střelbě fakticky ve formě vojenského výcviku, pokud jeho cílem je toliko zvyšovat znalosti a dovednosti svých členů, a nikoli ozbrojenými prostředky prosazovat svou na určité ideologii založenou společenskou agendu.” Za tento výrok, pane Kobzo, vám děkuji. Slova upřímnosti se dnes cení a jsem rád, že toto ve Vašem článku zaznělo.

Domobrana na Ukrajině, oddíl Azov při výcviku. To zjevně nevadí, domobrana na Ukrajině je košer. V Česku ji ale nechce už ani SPD, ani KSČM.

Ten citovaný úsek totiž potvrzuje a usvědčuje SPD z toho, co vy považujete za vlastenectví a za obranu. Předkladatelům tohoto zločinného zákona totiž nevadí branné spolky, které třeba nakrásně mají vojenský výcvik, maskáče, mají vojenské velení, mají legálně držené zbraně, střílí z nich. To vám nevadí, pokud se toto odehrává na střelnici. Co vám však zjevně vadí, to je situace, kdy se tato skupina, do té doby členů branného spolku, zvedne a odejde ze střelnice a začne hlídat svá obydlí, své okolí, lesy, pohraničí, své domy, třeba před zloději, když začnou hlídkovat v parku v noci, když začnou chodit po lesích na státní hranici, když zkrátka začnou chránit a bránit s legálně drženou zbraní vlastní zemi.

Domobrana se řídí jedinou ideologií a agendou, která od této chvíle vadí nejen Janu Hamáčkovi, ale už i SPD: Agendou obrany vlasti vlastním přičiněním občanů. A je to venku! To je to, co jim vadí a čeho se bojí!

Jak sám v článku ve zmíněné citaci uvádíte, zákon nemá spadeno na branné spolky, které si zvyšují znalosti a dovednosti, myšleno tedy dovednosti na střelnici, ale nesmí těmito zbraněmi prosazovat svou ideologii, tedy ideologii obrany vlasti, obrany domovů, obrany státních hranic atd. Protože přesně domobrana tvoří klíčovou ideologii společenské agendy, kterou tyto skupiny tátů od rodin plní, dobrovolně, ve svém volném čase, protože nikdo jiný obranu vlasti, hranic a domovů v problematických lokalitách nezajišťuje z ozbrojených složek státu.

Švýcarská domobrana během vojenského výcviku.

V Praze řádí několik měsíců gang bytařů, kteří vykrádají rodinné domky, zoufalí obyvatelé před několika dny se složili finančně na bezpečnostní agenturu, aby bránila jejich domy [3]. Policie je bezmocná. Bezpečnostní agentura ale nemá kapacity na ochranu tak velkých prostor. Právě v tomto případě by byla na místě domobrana. Jenže, co uděláte vy jako poslanci místo toho? Namísto toho se připojíte k drakonickému zákonu z dílny Jana Hamáčka a zakážete domobrany, a nemáte ani odvahu to slovo do zákona vložit, tak to zaobalíte do 3 písmen definice v paragrafu 3, aby se to nepoznalo. Vy totiž chcete, aby branné spolky působily jenom na střelnicích, aby si zvyšovaly znalosti a dovednosti, ale aby nikdy nesměly své znalosti, dovednosti a legálně držené zbraně použít k prosazování agendy, tedy agendy obrany a ochrany české vlasti a životního prostoru.

Domobrana v lesích a na ulicích, podle nového zákona, bude moci být vyzbrojena maximálně ostrými čepicemi

Udělal jste dobře, pane Kobzo, že jste v článku na PL odhalil, proti komu je zákon namířen, tedy proti každému, kdo by chtěl ozbrojenými prostředky chránit a bránit svoji vlast, hranice, domov. Jinými slovy, domobrany mohou dál fungovat, pokud odloží zbraně, nebudou mít v ruce ani zbraň, ani obušek, ani klacek, ale mohou mít v ruce čepice, kterými mohou prosazovat svoji ideologickou agendu obrany vlasti bez obav z pokuty 200,000 Kč. A těmi čepicemi potom mohou narušitele hranic umlátit, i když to asi bude umlácení smíchem, až gang albánských pašeráků migrantů uvidí v maskáčích české domobrance, jak jsou vyzbrojeni čepicemi v rukách a hrozí jim pěstí.

Domobrana je definována: Paramilitárním vedením a velením, používáním zbraní k provádění ideologické náplně obrany vlasti, a organizováním ozbrojených lidí. A přesně to nový zákon v ČR má zakázat! Hotovo, vymalováno, šmitec a konec keců od politiků!

Namísto toho, aby SPD podala ve sněmovně návrh na vystoupení z NATO za teroristický akt války americké armády na území Iráku minulý týden, kde americká armáda provedla atentát na nejvyššího velitele íránských ozbrojených sil, který přivádí svět na práh III. světové války, tak místo toho se snažíte vykličkovat ze zodpovědnosti a z podílu na Hamáčkově drakonickém zákonu namířeném proti českým vlasteneckým spolkům domobran.

Topíte se ve lžích a v blábolech o tom, že zákon je prý namířený proti džihádistům a islamistům, když víte moc dobře, že nikdy nepoužívají legální zbraně, nikdy neutváří se státním povolením spolky, pracují v utajení a ilegalitě. To nám chcete cpát, abychom uvěřili, že zákon je namířen proti tomu, aby si Islámský stát nebo An-Núsrá nemohla v Praze otevřít pobočku s legálními členy, s legálními zbraněmi a se stanovami? To vám z toho izraelského vína už tak přeskočilo, že si myslíte, že vlastenci jsou tak tupí, že nepoznají, proti komu je v paragrafu 3 dotyčného zákona namířena tato právní úprava? Je to zrada SPD na vlastencích z domobran! Nikdy vám to nezapomenou!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář