JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Všechny ty hrůzostrašné procesy které se v současnosti dějí proti lidstvu, byly už dávno popsány v Bibli! Zjevení sv. Jana popisuje nasunování Nového světového řádu (NWO), který bude založen na lidech v rolích ovcí, na čipech, na dluhu, na evidenci, na kontrole a na nekonečném kamerovém sledování! Jméno šelmy je ZION a jejím asistentem je globalismus! Daniel Landa v nové písni varuje před Talmudickou eliadou – sionistickou světovládou, kde bílému člověku bude vládnout černý mouřenín jako asistent Šelmy a bude nutit bílé góje poklekávat před globalizací!

ČESKO: Daniel Landa koncem května vypustil na veřejnost novou a velice výbušnou skladbu Ukolébavka, která vyvolal reakci médií, protože v písni se kritizuje globalizace a její jednotlivé procesy a dopady na člověka. Po vyslechnutí písně dostanete pocit, že z Daniela Landy se stal v podstatě nový Ortel a nikoho by to asi nepřekvapilo, protože Daniel Landa si prošel několika etapami vývoje v hudební profesi od Orlíku a kritiky polistopadové společnosti až po mysticismus a fatalismus, ovšem jeho poslední skladba a její načasování je velmi příznačné a zvláštní.

Hlavním tématem písně je totiž bílá civilizace a proces autogenocidy bílé civilizace, který tady na Aeronetu popularizujeme a vysvětlujeme už poměrně dlouho. Proto je velice nutné si provést analýzu Landovy písně a nedívat se na ní z povrchu mainstreamu.

Projev Šelmy: Kamerové sledování

První, co mně na písni znepokojuje, je koncept probuzení dítěte do sna. Dalším děsivým konceptem je vstup ovcí do hlavy. Přestože se v písni zdánlivě odkazuje na Bibli a Zjevení sv. Jana v kapitole 13, ve skutečnosti jde o obrazy převzaté z Talmudické eliady. Eliada v Talmudu je znalost o Bohu, je to vyjmenovávání jmen Boha, jeho podob a jeho ztělesnění. A jedním z archetypů světa v Talmudu je probuzení do sna, kdy lidské vědomí má několik stupňů probuzení, bdělosti a vnímání.

Tento několikastupňový svět vyučuje Kabala, kdy spánek je jedním světem, po probuzení žijeme v tomto světě, po otevření mozkových filtrů vstoupíme do světa astrální roviny paralelně s tímto světem a nad tím je svět unitárního prostoru. Probuzení do sna je zážitek, kdy člověk zemře ve spánku. Talmudická eliada to nazývá “Božská smrt” a je to situace, kdy se vědomí člověka ve spánku přesune do unitárního prostoru bez uvědomění si samotného aktu smrti biologického nosiče, tedy těla. Takové vědomí potom má pocit, že se probudilo, ale není to svět, je to něco na způsob snu.

Probuzení do sna je konceptem smrti ve spánku, ale i koncept singularity v rámci 5. průmyslové revoluce

Jenže, stejný pocit nemusíte zažít jenom při smrti ve spánku. Úplně stejný pocit probuzení do sna získá vědomí v okamžiku singularity a splynutí se strojem. Vědomí vnímá realitu vjemy a podněty biologického těla a minimálně v první fázi vývoje kyborgů a v prvních generacích prototypů nebude k dispozici zpětná vazba robotického těla do celulárního a zřejmě v první fázi stále biologického mozku. Taková entita vědomí si bude vybavovat své okolí jako jistou formu neskutečného snu, ze kterého se ovšem nepůjde probudit. Implementace čipů pod kůži člověka pro účely identifikace, placení, sledování a registrování bude pouze začátkem v rámci 5. průmyslové revoluce.

Projev Šelmy: Čipování obyvatelstva

Lidé si postupně budou pořizovat umělé orgány, které sice z počátku budou méněcennou náhradou, ale postupně se vyrovnají biologickým orgánům, až je nakonec překonají a zdravotní pojišťovny budou na lidi s implantáty pohlížet jako na méně rizikové klienty, kteří budou platit nižší zdravotní pojištění. Naproti tomu 100% biologičtí občané budou vysoce nakažliví a budou proto platit vysoké povinné zdravotní pojištění, zaměstnavatelé je nebudou chtít zaměstnávat, dopravní společnosti je budou odmítat přepravovat bez roušek či skafandrů, školy budou takové biologické děti izolovat od vylepšených dětí, tzv. augmentů.

Celosvětová síť se stane základem pro očipování celé civilizace. Každý dostane podkožní implantát pro placení v bezhotovostní dystopii. A v Česku je zle, vláda nechce právo na platbu v hotovosti vložit do české Ústavy. A tím je to dané!

Aby tento systém mohl fungovat, musí být nejprve vybudována celoplanetární globální 5G komunikační síť, která propojí všechna koncová zařízení a všechny domácnost, všechny pouliční kamery, všechny platební sítě, veškerou infrastrukturu, všechny databáze a všechny obyvatele do jedné globální a propojené bezdrátové sítě. Ve chvíli, kdy tato síť bude vytvořena, dojde ke zrušení platební hotovosti.

Hotové peníze budou naprosto odstraněny, protože představují pro globální sionisty největší ohrožení plánu na získání 100% kontroly nad národy a jejich obyvatelstvem. A česká vláda včera odmítla [1] návrh Trikolory na ukotvení platby hotovostí do Ústavy jako občanského práva. Je to logické, protože v ČR se počítá se zrušením hotovosti okolo roku 2040 podobně, jako to zvažuje Německo ve stejné době, takže je jasné, že Babišova vláda to nechce dát do Ústavy, to by prostě Domu Sion udělalo čáru přes rozpočet.

Projev Šelmy: Sběr dat na internetu o soukromí

Nevím, jestli Daniel Landa přišel do kontaktu s Kabalou, jestli byl připojený na Projektor, jestli je kádrem Syndikátu, anebo jestli plní roli Zvěstovatele, v anglické literatuře nazývaného Harbingera, jehož účelem není odhalování tajemství, ale zvěstování příchozích události z pokynu vyššího vedení. Landa v písni totiž zmiňuje nejen koncept probouzení do sna, ale i beránky. A o jednom takovém se píše právě ve Zjevení sv. Jana. Ovšem další informace v Landově písni už jsou opravdu motivované proroctvími z Bible, konkrétně z proroctví Sv. Jana, v kapitole 13. Nejprve si kapitolu [2] ocitujeme a poté vysvětlíme.

Zjevení Janovo 13:1 Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.

Zjevení Janovo 13:2 Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.

Zjevení Janovo 13:3 Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;

Zjevení Janovo 13:4 klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: “Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?”

Zjevení Janovo 13:5 A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.

Zjevení Janovo 13:6 A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.

Zjevení Janovo 13:7 A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;

Zjevení Janovo 13:8 budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

Zjevení Janovo 13:9 Kdo má uši, slyš!

Zjevení Janovo 13:10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.

Zjevení Janovo 13:11 Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.

Zjevení Janovo 13:12 Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.

Zjevení Janovo 13:13 A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.

Zjevení Janovo 13:14 Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.

Zjevení Janovo 13:15 Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

Zjevení Janovo 13:16 A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

Zjevení Janovo 13:17 aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

Zjevení Janovo 13:18 To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Biblická šelma není pachatelem a vykonavatelem zla, to je velký omyl mezi laickou veřejností. Zlo páchá beránek, šelmička disponující z pověření Šelmy hrozivou mocí

Kapitola 13 z knihy Zjevení sv. Jana popisuje vzestup Šelmy z moře, která má moc porazit Boha a rouhá se mu. Podle Talmudu jméno té šelmy je ZION a bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým. Co je na tomto proroctví zásadní, to je odhalený systém poskoků a úslužníků. Verš 13:11 odhaluje, jak ze země povstává druhá šelma, mnohem menší, má dva rohy jako beránek, ale mluví jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc.

Projev Šelmy: Evidence osob pomocí čísel

Nutí Zemi, rozuměj planetu, a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. Tou smrtelnou ranou byl plán Syndikátu na likvidaci moci Domu Sion, který se nezdařil v dané iteraci, která byla zjevena sv. Janu v projekci. Dům Žehova (JHVH) prohrál s Domem Sion boj o světovládu ve válce mezi židy a Židy. Šelma ZION v této iteraci přežila, zvítězila a posílila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. A pozor, verš 13:8 přímo zmiňuje Syndikát: Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

Bible přímo zmiňuje Syndikát, osoby, které nepochází z naší planety

Tady si to musíme vysvětlit. Pokud jste četli moji první knihu Human Ex Machina [2], tak víte už něco o dlouhověkosti, telomerech a dalších souvislostech. Jenže na naší planetě žijí entity, které se zde nenarodily a nejsou součástí místního biologického vývoje na planetě. A právě o těchto entitách se píše ve verši 13:8, že před mocí této šelmy budou poklekávat i tyto entity. Tyto entity se neřídí životními cykly na naší planetě. To je Syndikát. Ve filmu Above Majestic se o těchto entitách pár útržků rovněž dozvíte. Přímo v Bibli tak máte na Syndikát odkaz.

A právě proto Syndikát usiluje o kontrolu nad planetou Zemí, aby Dům Sion, tedy Šelma popsaná ve zjevení sv. Jana, nezískala vládu nad touto planetou, protože spolu s jadernými zbraněmi by Dům Sion získal takovou moc, že by před ní musel pokleknout i Syndikát, stejně tak, jako dnes jsou nuceni už poklekávat před Domem Sion bílí gójové k uctění památky kriminálníka a zemřelého černého mouřenína George Floyda, který byl beránkem se dvěma rohy a posloužil Domu Sion jako pověřenec.

Projev Šelmy: Registrační číslo člověka určí program

Malá šelma, která povstane ze země a má dva rohy, působí jako beránek, ale jazyk má jako drak, to je šelma Globalizace. Je to ona, která je pověřena velkou šelmou, tedy Domem Sion, k tomu, aby v roušce beránka a dobra šířila diktaturu, despocii, aby likvidovala občanská práva, národy, svobody, aby čipovala lidi, aby zapalovala ulice ve jménu dobra a rovnosti, aby rozvracela rodiny a svazky, aby se vysmívala Bohu a tradičnímu svazku muže a ženy, aby plivala mnoha jmény na principy Boha, tedy rodiny, lásky, pokory, porozumění, toleranci a respektu.

Globalizace tato slova prezentuje za svá, přivlastňuje si je, ale to je pouze převlek, protože slova této šelmy v roli poskoka jsou ostrá jako drak. Co je dovoleno Židovi, není dovoleno gójovi. Proto Pavel Novotný může vyhrožovat Sergeji Lavrovovi podřezáním, ale obyčejný gój za výrok na Facebooku čelí tahanicím po soudech, když se otře o černocha nebo cikánského mladíka. Proto Antifa může demolovat ulice a strhávat sochy, ale gójové jsou při antiprotestu označování za nacisty, rasisty, extrémisty, xenofoby a tahají je po soudech, když na demonstraci vytáhnou symbolicky oprátku.

Šelma si narazila na rohy koruny dobytých šlechtický impérií a království. Děsivý odkaz na Dům Sion, který zlikvidoval a pohltil veškerou feudální šlechtu na této planetě

Samotná šelma ve Zjevení sv. Jana nepáchá na lidech žádné zlo, toho si dobře všimněte. Veškeré zlo na gójích páchá malá šelma, vzešlá ze země, která z pověření velké Šelmy staví sochy Šelmě a nutí lidi se jí klanět a uctívat ji. Ano, sochy Geroge Floyda už jsou na cestě, budou brzy. Ze stejného pověření malá šelma přikazuje lidem, aby měli cejch na ruce či na čele, bez kterého nikdo nic nenakoupí, ani neprodá. Je to jasný odkaz na čipování obyvatel podkožními implantáty pro účely bezkontaktních plateb.

Klanění se Šelmě: Bílí policisté poklekávají před zuřícími černochy na demonstraci BLM v Londýně.

Malá šelma tak páchá z pověření velké Šelmy veškeré zlo. Šelma je Pán, zatímco malá šelma je globalismus a jeho podpindos, vykonavatelé vůle Domu Sion a pověřenci. A teď už jistě chápete úplně naplno, co popisuje Kapitola 13 v knize Zjevení sv. Jana. Je to popis projekce jedné z iterací vývoje tohoto světa, kdy Dům Sion si nabodl na svých 10 rohů všechna velká světová království, všechna impéria šlechtických gójských rodů, získal jejich koruny a moc nad nimi, posměšně si je nasadil na svých 7 hlav, tedy 7 hlavních globalistických center Domu Sion rozprostřených po všech kontinentech.

Globalizaci implementují poskoci, kteří slouží Domu Sion a jeho řídícímu konceptu Globalismu

Dům Sion však neprovádí své řízení přímo, používá k tomu koncept malé pověřené šelmy v rouše beránčím. Tato malá šelma je Globalismus. Je to procesní nástroj výkonu moci Šelmy ZION nad tímto světem. Proto veškeré zlo provádí pohůnci, marionety, loutky, pověřenci, delegáti, degeneráti, prostitutky, prostituti, presstitutky a presstituti, pornoherci a pornoherečky, neziskovčíci, ověřovatelé pravdy a fact checkeři, přepisovači dějin, genderoví aktivisté, feministky a hlavně děti, nezletilé, nevědomé, nezodpovědné, bez zkušeností, na YouTube, před školami, na náměstích, prostě všichni, kteří dostali od Šelmy pověření a veškerou moc a mohou vystupovat jejím jménem a dračím jazykem útočit na kohokoliv, kdo nepoklekne a neskloní se před Domem Sion a jeho šelmičkou, tedy globalismem.

Greta Thunberg kázající bílému lidu pokleknout před Šelmou a ctít její klimatickou agendu namířenou proti bílé civilizaci

Proto si všimněte, jakou mocí disponují pověřené loutky, ať už je to šelmička George Soros, nebo nezletilá a postižená Greta Thunberg. Ať už je to gynekoložka Ursula von der Leyen v roli šéfky EU, nebo ministr Tomáš Petříček, všechny pověřené marionety disponují moci Šelmy. A tito beránci s jazyky draků vám vstoupí do hlavy, takže až se probudíte do černé tmy, kde bílí poklekají před černými mouřeníny na ulici, tak vám bude připadat, že jste ve snu. Jenže sen to nebude. Jméno té Šelmy je ZION a jméno toho beránka se dvěma rohy a jazykem draka je Globalismus.

Globalizace je nástrojem Domu Sion pro ukotvení světové vlády. Dům Sion je hlava, globalizace je pověřená ruka. Koncept Šelmy a šelmičky

Davy se klaní Šelmě, ale děsí se šelmičky. Lidé se klaní volnému pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu v globalizaci, ale děsí se migrace, Antify, islamizace, terorismu, znásilňování, nedovolatelnosti spravedlnosti u soudů, diskriminace bílé rasy, sledování, ztráty soukromí. Jenže obě tyto podoby a projevy globalizace jsou přitom produktem jedné a téže Šelmy, nelze je od sebe oddělit! Bible je tak záznamem projekcí Syndikátu, přestože církev označuje záznamy za proroctví. Není nic prorockého na projekcích do mozku, při odpovídajících frekvencích, při otevřených mozkových filtrech, při použití příslušných zařízení. Je však zásadní rozdíl v tom, jestli tyto projekce vnímáte jako vize anebo jako záznam odehrané a proběhlé budoucnosti v jedné z iterací vývoje našeho planetárního nosiče třídy G.

Náš časoprostor je pouze z jednou možných iterací, které se vyvíjejí paralelně a mění se podle drobných událostí. Některé iterace lze ovšem napravovat zásahy těmi, o kterých píše verš 13:8 ve Zjevení sv. Jana. Těmito prostředky ovšem disponuje i Dům Sion. Najednou se zjevují prezidenti a premiéři bez minulosti, jako kdyby nikdy neexistovali a neměli minulost, nenarodili se na této planetě, neexistují stopy z jejich dětství (Barack Obama [3], Angela Merkel, ale rovněž i nejasné dětství [4] Vladimira Putina).

Angela Merkel a Barack Obama

Proto Kapitola 13 knihy Zjevení je zásadním materiálem o projekci Syndikátu o vzestupu Satanovy synagogy na této planetě v iteraci budoucnosti, kdy Dům Sion vyhrál válku mezi ž a Ž. Proto kdykoliv se vás někdo zeptá, kdo stojí za šílenstvím současného rozvratu bílé civilizace, kdo páchá veškeré zlo proti bílé, tradiční a křesťanské rodině, proti lidu a jeho národu, tak mu řekněte, že toto zlo páchají globalisté, tedy ti, kteří reprezentují malou šelmu, která z pověření velké Šelmy prosazuje globalismus a globalizaci. Pokud se vás ale někdo zeptá, čí je to proces, kdo stojí za globalizací, kdo ji řídí, tak už znáte odpověď. Je to Dům Sion, který usiluje o světovládu a disponuje takovou obrovskou mocí, že v biblické vizi před ním poklekne i Syndikát a entity, které nikdy na planetě Zemi nebyly v rolích “domorodců”.

Spektátor nebo Zvěstovatel příchodu Šelmy?

Rozbor písně Daniela Landy nás tak dovedl znovu na začátek a k otázce, jestli tato píseň je dílem vizionáře, resp. spektátora, který pozoruje projekce, anebo jde o píseň zvěstovatele, tedy harbingera, který nemá za úkol objevovat, protože nic neobjevil, ale má zvěstovat příchod Šelmy, protože ta šelma přichází s ohláškou a pompou. Píseň popisuje prakticky dokonale Talmudickou eliadu a současně Zjevení sv. Jana, přičemž správně předpovídá 5. průmyslovou revoluci, sledování kamerami, odposlechy, záznamy toho, co kdo řekl a archivování těchto záznamů, genderové šílenství s popíráním pohlaví dětí, zvrácenou genderovou neutralitu, dluhy, čipování.

V USA se začaly prodávat genderově neutrální “panenky”, se kterými si mohou hrát všechny děti, bez pohlavního rozlišování chlapců a dívek. S iniciativou přišla firma Mattel.

Archivování už provádí Facebook, Twitter a prakticky všechny sociální sítě, které proti vaší vůli uschovávají obsah vašich profilů i po jejich smazání, protože data se stávají majetkem těchto sociálních sítí. Používáním těchto sítí “zdarma” platíte těmto sítím svými daty, co na síti děláte. A tato data vám nepatří, podle rozhodnutí amerických soudů. Proto platí, že cokoliv napíšete na sociální sítě dnes, může být za 50 let použito proti vám, až budete třeba kandidovat na prezidenta v USA nebo v České republice, to je úplně jedno. A kdo se nepokloní Šelmě, jeho hříchy z dávné doby půjdou ven. Skladba Ukolébavka od Daniela Landy tak rozehrála z pohledu konceptuálního řízení zásadní otázku, jak dalece jsou už národy pod vlivem Šelmy, když už nejen Ortelové, ale i mainstreamoví zpěváci zpívají o tom, o čem už několik let v dlouhém předstihu píšeme.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář