JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Žijeme v šialenej dobe. Ďalší vážený odborník – historik je na Slovensku stíhaný za nepríjemnú historickú pravdu, podobne ako bol v minulosti prenasledovaný Ján Hus v Čechách! Komando NAKA (Myšlienková politická polícia) vtrhlo do domu docenta Dudáša!

SLOVENSKO: Trestné stíhanie za pravdu alebo návrat do stredoveku resp. do 50 – tych rokov bolševických súdnych excesov očami docenta Dudáša.

Špeciálna prokuratúra začala trestné stíhanie za pravdu. Týka sa to listu Doc. Dudáša, DrSc. šéfovi múzea holokaustu v Seredi. Internetové rádio InfoVojna zverejnilo svedectvo slovenského židovského lekára MUDr. G. Hofmanna, ktorý bol v pracovnom tábore v Seredi počas prvej Slovenskej republiky a podal svedectvo o pomeroch v tábore.

Riaditel Korčok žiadal Infovojnu o odstránenie zverejneného svedectva s dovetkom, že nie je pravdivý. 

Doc. Dudáš, DrSc. po preštudovaní relevantných materiáloch hlavne kritických a objektivizujúcich židovských  autorov, napísal krátky exkurz do tejto problematiky, ktorý ako otvorený list poslal riaditelovi Korčokovi (text listu v plnom znení nájdete v závere tohto príspevku).

V reakcii Korčok bezargumentačne odsúdil tento exkurz a vyhrážal sa, že ho pošle do židovskej obce v Bratislave a inde. Na Dudášovu následnú reakciu – polemiku už nereagoval. Uvedený list je prezentovaný na Infovojne.

Dňa 28.5. 2020 o 6:50 ráno 10 – členné komando príslušníkov NAKA na čele s vyšetrovatelom mjr. Ivanyim urobilo prepad rodinného domu Doc. Jána Dudáša, DrSc. v Rozhanovciach, okres Košice – okolie. Na základe príkazu na domovú prehliadku, vydaného sudcom R. Púchovským na žiadosť prokurátora špeciálnej prokuratúry T. Honza. V odôvodnení príkazu na domovú prehliadku je uvedený text článku „List Doc. Dudáša šéfovi múzea holokaustu v Seredi“ a vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci „zločinu výroby extrémistického materiálu“, „zločinu rozširovania extrémistického materiálu“ a „prečinu popierania a schvalovania holokaustu“.

Po päť hodinovej prehliadke – snoreniu domu s nafotením celého domu mu zabavili počítač a niektoré listiny ako výsledok výskumu. Potom nasledovala trojhodinovú prehliadka – snorenie v jeho kancelárii na Technickej Univerzite v Košiciach, kde mu tiež zabavili počítač.

„Účelom vykonania domovej prehliadky bolo získanie priameho dôkazu, ktorý následne v ďalšom konaní môže byť využitý ako priamy dôkaz páchateľa predmetného skutku“.

Vzhľadom na to, že uvedený list ako výsledok štúdia kritických najmä židovských autorov o pracovných táboroch židov na Slovensku, objektivne informácie o ktorých sú stále tabu v oficiálnej historiografii a mainstreamovom priestore, v uvedenom liste je objektivizujúci prístup. Preto trestné stíhanie je stíhaním proti pravde, ako už bolo mnohokrát v historii napr. Galileo Galilej a Gordano Bruno (popravený v roku  1600).

Ide o inkvizičný proces, na ktorý je zneužitá brachiálna politika a moc – zákonodarná, výkonná a súdna, najmä po kodifikácii trestného poriadku, v ktorom po vzore Orwelloho románu “1984” zaviedla do trestného poriadku “ideozločin” prezentovaný ako “extrémizmus”.

Ide o analogiu a návrat do stredoveku, kedy vyčíňala kresťanská inkvizícia – v podstate obviňovala nevinných ľudí ako kacírov (extrémistov). Prinútila ich mučením k nepravdivému priznaniu, ich zavraždeniu upálením na základe vynúteného priznania a skonfiškovania ich majetku v prospech cirkvi. Ako vtedy, tak aj teraz sú činní udavači, ktorí namiesto diskusie a polemiky pri absencii faktov iniciujú brachiálnu moc, čím sa spreneverujú nielen vedeckej zásade, čo predstavuje odbornú zvrhlosť a udavačstvo reprezentuje humánnu zvrhlosť.

Obdobne ideologicky v rámci jedného názoru predpojatý posudok historika M. Szaboa neslúži na odhaľovanie pravdivých informácií, ale ich potláčanie a zatajovanie, čo je v rozpore nielen s vedeckým princípom “DE OMNIBUS DUBITANDUM”  (O všetkom treba pochybovať), ale aj v rozpore s vedeckým poznávaním.

Označovať hľadanie pravdy za extrémizmus je v rozpore so zdravým rozumom. Skutočným extrémizmom ba superextrémizmom je zneužívanie zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci na boj proti pravde. Zdá sa, že určité spoločenstvo chce byť “štátom v štáte” ako uviedol nemenovaný kritický vzdelanec.

Doc. Ján Dudáš, DrSc.

____________________________________________________________

Autor knihy LEXIKÓN menej známych a mätúcich sekulárnych a náboženských pojmov – vysokoškolský pedagóg doc. Ján Dudáš reagoval na medializovanú žiadosť riaditeľa Múzea holokaustu dňa 1. augusta emailom, ktorého text prinášame v plnom znení:

Pán vedúci dr. Korčok,

prečítal som si spomienky MUDr. G. Hoffmanna na židovský pracovný tábor v Seredi na portáli Infovojny ako aj Vaše stanovisko ako vedúceho “Sereďského múzea holokaustu“. 

1) Obrovsky ma prekvapilo, že Vaše vyjadrenia sú púhe odsudzujúce tvrdenia bez dôkazov a že ako PhDr. a navyše PhD. ste sa nezmohli ani na jeden argument na podporu Vašich tvrdení, dokonca ani na jediný forenzný dôkaz Vašich tvrdení.

2) Samotní židovskí autori pôvodom zo Slovenska podali ďalšie svedectvá. Napríklad slovenský historik židovského pôvodu I. Kamenec písal o židovských pracovných táboroch v SerediNovákoch: „V židovskom pracovnom tábore v Novákoch mali poľnohospodársku výrobu na 15 hektároch pôdy. Slúžila na zásobovanie zeleninou a živočíšnymi produktmi. Postupná konsolidácia a upevňovanie hospodárskeho postavenia tábora dovoľovali vybudovať v ňom niektoré sociálne zariadenia, ktoré by sme asi ťažko našli v podobných židovských inštitúciách na európskom území kontrolovanom fašistickým Nemeckom. V roku 1944 boli v nováckom pracovnom tábore už vaňové kúpele, plavecký bazén a športové ihrisko. Veľkou zvláštnosťou židovských pracovných táborov bolo to, že sa v nich zriadili detské jasle, opatrovne a obecné školy. Táborovú školu prebralo do svojej kompetencie ministerstvo školstva a národnej osvety, čo dalo škole podklad k legálnej platnosti. Okrem toho sa v nováckom tábore pre 14 až 16 ročných zaradencov usporiadali odborové kurzy v rozličných remeselníckych odboroch a dospelí príslušníci navštevovali pravidelné kurzy slovenského jazyka. Pre prestarlých príslušníkov tábora sa zriadil v Novom Meste nad Váhom starobinec. Nespornou zvláštnosťou tábora v Novákoch bolo aj to, že sa tu usporadúvali bohoslužobné obrady židovské i kresťanské.” (Kamenec 1966).“

Alebo „americký“ historik židovského slovenského pôvodu tvrdí: „Judaisti si do táborov priniesli svoje remeselnícke nástroje a stroje, napríklad do Novák desiatky šijacích strojov. Z mestečiek ako Prievidza a Topolčany neďaleko Novák prešli celé komunity dobrovoľne do tábora. Vytvorili si dramatický krúžok, postavili bazén a športové zariadenia na ľahkú atletiku. Judaisti mali vlastnú samosprávu, aj políciu a vo Vyhniach členovia judaistickej polície spolupracovali s Pracovnou skupinou, zadovážili si zbrane aj s pomocou ľudí z nováckeho tábora a schovali ich na tajné miesta (boli objavené, keď SS ovládla tábor po bystrickom povstaní)”. (Jelinek, Ješajahu Andrej, (2009). Dávidova hviezda pod Tatrami, Praha, Vyd. J. Mlynárika 2009, s. 494, ISBN 978-80-904134-3-6., s. 343, 357).

Podľa týchto svedectiev pojem holokaust v Seredi je mytológia v rozpore so skutočnosťou, de facto je to múzeum niečoho, čo v Seredi neexistovalo. Je to ústretový krok rasistickému antihumánnemu sionizmu. V roku 1975 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov schválilo rezolúciu č. 3379, ktorá sionizmus označila za formu rasizmu (https://sk.wikipedia.org/wiki/Sionizmus). Bolo designované ako kyjak na rozmýšľajúcich ľudí hľadajúcich pravdu. Náboženstvo tzv. holokaustu je realizované na spôsob „Alenky v ríši divov“ nedovzdelanými a luhajúcimi osobami. Skutočné utrpenie  židov i nežidov reprezentuje vedecké dielo (Rudolf, Germar (2015). Přednášky o holokaustu – Sporné otázky pod křížovým výslechem, Praha, Vydavatelství A. B. Bartoš 2015, s. 427, ISBN 978-80-905861-4-7).

3) Navyše absenciu dôkazov nahrádzate i vyhrážkami na detský spôsob „…posielam kópiu Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku“ (význačný nátlakový orgán pri absencii intelektuálov vo verejných funkciách deviantného politického systému, v ktorom vládnu amatéri ) ako „člen Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (https://www.holocaustremembrance.com)“ – aliancie známej bojovníčke proti slobode slova a proti pravde o skutočnom utrpení výnimočne len židov počas WWII, čo sú antihumánne a antiintelektuálne prejavy, prejavy skutočného extrémizmu.

4) Ste zrejme absolvent niektorej humanitnej disciplíny, ktorá asi nespĺňa ani jeden z piatich atribútov vedy, formulovaných predsedom Európskej fyzikálnej spoločnosti prof. F. Wagnerom (Wagner, F., Is truth still of value?, europhysics news, No. 5/2007) a mnohým humanitným vzdelancom a nositeľom titulu – hodnosti PhD je skutočná veda terra incognita, pojem veda u nich je len zaštiťovaním ich subjektívnych názorov.

5) Izraelský profesor Sh. Sand tvrdí: „Pozornejšie čítanie historických a politických prác, ale i moderných európskych slovníkov, odhaľuje nepretržitú migráciu významu v rámci hraníc termínov a pojmov, hlavne tých, ktoré sú určené na vykladania premenlivej sociálnej reality. Príčinou sú nielen politické záujmy (napríklad s cieľom slúžiť sionistickému koloniálnemu podniku), ale aj lenivosť či neschopnosť humanitnej inteligencie vytvárať nové pojmy. Navyše humanitná inteligencia často pôsobí proti prírodovednej a technickej inteligencii, ktoré sú chrbticou civilizačného vývoja, a teda aj proti spoločnosti.” (Sand, Shlomo, (2009). Jak byl vynalezen židovský národ, Praha, Rybka Publishers 2015, s. 492, ISBN 978-80-87950-16-6, s. 42, 45).

Pojem holokaust je starého dáta a znamená spálenie celej obete, ako to plynie z gréckeho slova hólos – celý, úplný a kaustós – spálený (Iskrová, Daniela, (2012). Náboženstvo izraelského ľudu, Ružomberok, Verbum – Vydavateľstvo Katolíckej univerzity 2012, s. 167, ISBN 978-80-8084-957-3, s. 84). Holokaust slúžil na zabezpečenie mäsovej stravy – upečených baránkov kaftanovej šľachte – jahvistickému kléru. Celá myšlienka obetovania v chráme v Jeruzaleme reprezentovala príživníctvo jahvistických kňazov, zdôvodňovaná samozrejme náboženskými dôvodmi. Navyše zabezpečili počas kráľovstva aj tzv. posvätnú prostitúciu oboch pohlaví.” (Eliade, Mircea, (1995).DEJINY NÁBOŽENSKÝCH PREDSTÁV A IDEÍ I., Bratislava , Agora 1995, s. 398, ISBN 80-967210-1-1, s. 165) 

Z toho plynie otázka – vzhľadom na pôvodný význam slova holokaust bolo utrpenie židov počas II. svetovej vojny holokaustom? Sú niekde dôkazy, že by ich mŕtve telá niekto konzumoval? Teda ide o prevertovaný význam tohto slova, výtvor dementne deviantnej antihumánnej inteligencie ako účinného kyjaka na rozmýšľajúcich, ktorý sa rozmohol dlho po vojne, najmä v 60-tych rokoch.

Priemysel holokaustu – Encyclopedia Britannica z r. 1956, teda 11 rokov po vojne, nespomína šesťmiliónovú cifru, plynové komory či výraz holokaust. Väčšina toho, čo dnes počúvame o holokauste, nie nič iného ako výplod chorých propagandistických mozgov. Holokaust – takzvaný holokaust, výstižnejšie náboženstvo holokaustu, hystéria holokaustuHystéria holokaustu patrí skôr do oblasti morbídnej fantázie ako do triezvej faktickej reality. (Hoggan, David,(1969). Mýtus 6 miliónov, Žďár n. Sázavou, Bodyart Press s.r.o 2016, s. 111, ISBN 978-80-87525-29-9, s. 39; Rudolf, Germar (2015). Přednášky o holokaustu – Sporné otázky pod křížovým výslechem, Praha, Vydavatelství A. B. Bartoš 2015, s. 427, ISBN 978-80-905861-4-7., s. 269).

Židovská filozofka H. Arendtová odsúdila vedúcich predstaviteľov sionizmu za likvidáciu európskych židov. V svojej knihe „Eichmann v Jeruzaleme:správa o banalite zla“ Arendtová výstižne zhrnula spoluprácu sionistov s nacistami: „Pre žida je táto rola židovských vodcov pri ničení ich vlastných ľudí nepochybne tou najtemnejšou kapitolou tohoto celého temného príbehu.“ P. Lescaudron http://www.zvedavec.org/komentare/2018/09/7711-.htm).

Kanadský vzdelanec židovského pôvodu  H. Makow napísal: „Obviňujem iluminátskych bankárov, ktorí priviedli nacistov k moci. Obviňujem sionistov za kolaboráciu s nacistami. Obviňujem sionistov, že zabránili záchrane európskych židov. Obviňujem sionistov za stopnutie pomoci getám. Obviňujem sionistov za pozháňanie židov a ich poslanie do koncentračných táborov. Obviňujem sionistov za sabotáž židovského odporu. Izrael nebol vytvorený ako výsledok holokaustu. Bola to iná príčina. Nacisti boli privedení k moci najmä aby prinútili židov usadiť sa v Izraeli pre Rothschildovcov a iluminátov.” (http://www.henrymakow.com/again_zionists_are_setting_jew.html; L. Guyénot, FROM YAHWEH TO ZION, 2018, s. 247 – 256).

6) Úroveň humanitnej inteligencie kriticky reflektoval humanitný vzdelanec doc. PhDr. P. Žantovský, PhD. v recenzii štúdie „Paradigmy univerzitného vzdelávania vs. Bolonská reforma (Česká spoločnosť pre civilizačné štúdiá, 2019) „ Humanitná inteligencia pracuje proti prírodovednej a technickej inteligencii“. A ja dopĺňam – aj proti spoločnosti. Jav, keď humanitnú inteligenciu vzdelávajú „professors“ with second-rate minds and  third-rate intelligence, but amazingly skillful in embracing and propagating the new neoliberal fascist ideology (P. Janeček, 2019). Vytvárajú pseudointelektuálnu vatu.

Francúzsky vzdelanec židovského  pôvodu J. Benda poukázal na zradu vzdelancov (len gójskych, tých z košiara jahvizmu/talmudizmu/judaizmu vynechal, čo je prejav identity krypto-žida) v rovnomennej knihe. Upozornil na príklon humanitných vzdelancov k službe politickým vášňam a to vo vedeckom rúchu, k národnostnému egoizmu najmä tzv. židovskému nacionalizmu. Vzdelanci zamenili svoje poslanie byť strážcami univerzálnych hodnôt  za partikulárne záujmy, najmä nacionálne a militantné. Humanitní vzdelanci namiesto rozvíjania civilizačných hodnôt a kultúry sa dali do služieb rasistického šovinistického nacionalizmu. Ich limitným prípadom sú akademickí zločinci na Západe, a najmä v Izraeli, ktorí barbarské a divošské zverstvá sionistických tlúp Irgun, Stern atď. ako aj antisemitského štátu Izrael proti pôvodnému palestínskemu obyvateľstvu ospravedlňujú a vysvetľujú ako humánne činy. Ide o anticivilizačné antihumánne akademické bahno (Pape, Ilan, (2014). DIE ETHNISCHE SÄBERUNG PALÄSTINAS, Berlin, Haffmans&Tolkemitt GmbH 2014, s. 414, ISBN 978-3-942989-86-2,. Die englische Originalausgabe „The Ethnic Cleansing of Palestine“, One World Publications, Oxford, 2006). Humanitní vzdelanci prestali byť strážcovia duchovnosti a slúžia intelektuálnej organizácii politických nenávistí a tým zrieknutie sa ideálov všeľudskej kultúrnosti a civilizovanosti. Stali sa z nich nepriatelia spoločnosti (Benda 1929, Johnson, Nepriatelia spoločnosti, 1999).

Fyzik, žiak Rutheforda a úspešný novelista C. P. Snow tvrdí: „Oprávnene sa možno domnievať, že hlavnou príčinou intelektuálnej biedy v spoločnosti je zaostávanie niektorých humanitných disciplín. Typické vládnuce triedy západných spoločností pozostávajú z absolventov humanitných disciplín a tieto kruhy sú neefektívne a veľmi zle vybavené na to, aby vedeli, čo veda ponúka na riešenie problémov spoločnosti. in (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Two_Cultures). Existuje temer absolútna technická negramotnosť väčšiny ľudí z humanitných disciplín. Predstavujú kultivovaných nevzdelancov. V humanitných disciplínach sa nájdu ľudia, ktorí napíšu to, čo sa od nich očakáva. To je len poukázanie na to, že akademici môžu byť predajní. 

A kanadský žid H. Makow doplňuje: „Štúdium humanitných a sociálnych disciplín oslabí schopnosť nezávisle myslieť, či absorbovať informácie, ktoré nebudú v súlade s jeho naprogramovaním.“ (Makow 2015, s. 236).

Alternatívne vysvetlenie neschopnosti humanitnej inteligencie ponúkol bádateľ – prírodovedec a humanitný vzdelanec prof. V. Weiss: „Bádatelia v humanitných spoločenských disciplínach sa málo zaujímajú o podstatu. Sú v priemere menej inteligentní ako vedci v prírodných a technických vedách“ a odhaduje rozdiel na 15 bodov. (Weiss, V., (2002). DIE IQ-FALLE: INTELIGENZ, SOCIALSTRUKTUR UND POLITIK, STOCKER, GRAZ 2000., s. 312, ISBN 3-7020-0882-9). 

Dá sa to chápať aj biologicky – ich šedá mozgová kôra je nedostatočne trénovaná a víťazí u nich chápanie a konanie na úrovni limbického mozgu, ktorý sme zdedili po stavovcoch.
Uvedené navrhuje, že ide  teda o javy zabitia humanitnej inteligencie ako spoločenskej vrstvy ako aj o zabitie inteligencie a humánnej morálky ako ľudských vlastností.

Takže, pán vedúci dr. Korčok, Vaše vyjadrenia, ktoré sú v rozpore dokonca aj s kritickými židovskými autormi, navrhujú konštatovanie, že Vaše tvrdenia v porovnaní so skutočnosťou sú irelevantné

S pozdravom
Doc. Ján Dudáš, DrSc.
1.8.2019

Odeslat komentář