JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB CZ24.NEWS

(dále jen „podmínky“)

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Server CZ24.NEWS je veřejný server, který poskytuje fyzickým i právnickým osobám komerční i nekomerční služby.
 2. Server CZ24.NEWS je nezávislý zpravodajský portál určen pro Čechy a Slováky na celém světě a v žádném případě se neřídí legislativou EU
 3. Provozovatel serveru má právo rozhodnout, které služby budou zdarma, a které budou placené.
 4. Uživatelé využívají služby poskytované na serveru CZ24.NEWS na vlastní riziko. Berou tímto na vědomí, že mohou být vystaveni různému obsahu. Uživatel přistupuje k obsahu serveru s tímto vědomím.

Uživatelé, kteří nesouhlasí s těmito pravidly nesmí využívat služby poskytované provozovatelem

II. Registrace uživatele

 1. Uživatel nemá povinnost se při používání serveru registrovat,

III. Obsah

 1. Služby podle svého charakteru a nastavení umožňují přijímat, sdělovat, procházet, vyhledávat, zobrazovat, streamovat, případně stahovat obsah, kterým se rozumí cokoliv, co bude prostřednictvím služeb uživatelům zpřístupněno, včetně autorských děl, uměleckých výkonů, audiovizuálních děl, zvukově obrazových a zvukových záznamů, softwaru, fotografií, obrazů, textů.
 2. CZ24.NEWS neodpovídá za technickou kvalitu obsahu.

IV. Zařízení

 1. K užívaní služeb potřebuje uživatel zařízení jako mobilní telefon, počítač, chytrý televizor nebo jiné službou podporované zařízení, které umožňuje zpřístupňování a sdělování digitálního multimediálního obsahu jako jsou videa, zvukové záznamy, obrázky a texty.
 2. CZ24.NEWS nemá jakýkoliv vliv na technickou konfiguraci zařízení uživatelů a neodpovídá za to, že všechny její Služby budou dostupné na všech Zařízeních.  Uživatel bere na vědomí, že CZ24.NEWS neodpovídá za jeho hardwarové a softwarové vybavení, za kompatibilitu Zařízení s Platformami, a že zajištění připojení k internetu není součástí jakýchkoliv Služeb poskytovaných CZ24.NEWS.

V. Povinnosti uživatele

 1. Uživatel je povinen dodržovat při činnosti na serveru morálku a postupovat způsobem, který je s morálními hodnotami v souladu. Bere také na vědomí, že při využívání služeb na serveru nesmí:
 • propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině;
 • propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčování, omlouváním nebo schvalováním;
 • otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek;
 • používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou;
 • ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých, nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav;
 • odesílat příspěvky s erotickým obsahem;
 • propagovat dětskou pornografii;
 • opakovaně odesílat tytéž příspěvky nebo jejich na stránku opakovaně kopírovat
 • uvádět odkazy na jiné stránky bez komentáře
 • propagovat a uskutečňovat jakoukoli další formu jednání, které je v rozporu s etikou;
 • uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící nebo klamavé zprávy o třetím subjektu, resp. zejména v případě, pokud takové informace o třetím subjektu mohou způsobit jinému subjektu prospěch;
 • odesílat příspěvky psané pouze velkými písmeny
 • obcházet výše uvedené zákazy.
 1. Uživatel zejména nesmí porušovat pravidla a předpisy v diskusích. Bránit jiným v diskusích na serveru, případně diskusi narušovat. Uživatel nesmí urážet a obtěžovat jiné uživatele.
 2. Uživatel vždy nese odpovědnost za svou činnost na serveru.
 3. Uživatel se nesmí přihlašovat na server jako někdo jiný, nebo jiným podobným způsobem zneužívat identitu jiného uživatele nebo jiné osoby. Uživatel nesmí žádným způsobem poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno.
 4. Uživatel nemá za jeho příspěvky zveřejněny na serverech nárok na žádnou autorskou odměnu (honorář). Uživatel nesmí na serveru propagovat sebe nebo jiné osoby, pokud jsou v takové pozici, že by se mohli chápat jako konkurence provozovatele.

VI. Pravidla pro přidávaní fotografií

 1. Uživatel se zavazuje, že bude přidávat na server jen fotografie a videa, ke kterým má autorské práva resp. souhlas autora.
 2. Uživatel nesmí na servery přidávat fotografie a videa, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy, včetně erotických a pornografických fotografií a videí.
 3. Pravidla pro přidávání fotografií a videí uvedené v bodech 1. a 2. se vztahují na všechny fotografie a videa, které uživatel přidává na server a to zejména do profilu.

VII. Cena

 1. Provozovatel určí, která služba je placená, v jakém rozsahu a výši, informuje o tom uživatele a požádá ho o vyjádření souhlasu, že takovou službu chce používat.
 2. Cenu placených služeb hradí uživatel buď jednorázovou platbou za konkrétní službu nebo prostřednictvím předplatného, kterým si Uživatel předplácí poskytování Služby na zvolené časové období dopředu.
 3. Platební metody: Cenu za poskytnutí služeb hradí uživatel prostřednictvím některé z následujících platebních metod:
 • Bankovým převodem
 • Kreditní kartou
 • PayPal
 1. CZ24.NEWS neodpovídá za dostupnost Platebních metod na všech platformách a zařízeních.
 2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě Předplatného jsou jeho platby prováděny automaticky až do okamžiku, kdy Uživatel automatické opakování platby Předplatného sám neukončí. Opakované platby Předplatného jsou prováděny až 24 hodin před uplynutím zvoleného časového období, a to z důvodu přenosu informací o platbě mezi poskytovatelem Platební metody a CZ24.NEWS.
 3. CZ24.NEWS není poskytovatelem a/nebo provozovatelem žádné z platebních metod. Odpovědnost za průběh transakcí nese výhradně poskytovatel platebních služeb na jednotlivých platebních metodách. Dostupnost jednotlivých Platebních metod se může lišit podle typu zařízení a platformy, ze které uživatel k platební metodě přistupuje.
 4. CZ24.NEWS je oprávněna neposkytnout službu, pokud jí nebyla uhrazena jednorázová cena nebo předplatné. Úhradou se rozumí okamžik, kdy provedení platby bylo CZ24.NEWS potvrzeno nebo oznámeno provozovatelem platební metody.
 5. CZ24.NEWS je oprávněna ukončit poskytování služby předplacené prostřednictvím předplatného, pokud po uplynutí předplaceného období uživatel neuhradí předplatné na další období (bez ohledu na důvod, ze kterého nebyla platba předplatného provedena).
 6. Pokud Uživatel ukončil užívání Služeb před uplynutím období, na které se Předplatné vztahovalo, CZ24.NEWS uhrazené Předplatné nevrací.

VIII. Reklama na serveru

 1. Uživatel souhlasí s tím, že v rámci služeb mu bude v různé podobě zobrazována reklama. Uživatel nebude reklamu vypínať, odstraňovat ani jinak brániť v jejím zobrazovaní.
 2. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje CZ24.NEWS a je oprávněna jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
 3. CZ24.NEWS odpovídá za obsah reklamy pouze v rozsahu stanoveném právními předpisy v případech, kdy CZ24.NEWS svoji odpovědnost nemůže vyloučit. CZ24.NEWS neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli Reklamy nebo v důsledku vztahu uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

IX. Práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o době odstávek a o ukončení činnosti serveru. Neposkytuje také záruku na bezchybné, nepřetržité fungování serveru a jeho zabezpečení. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která bude způsobena uživateli v souvislosti s používáním služeb na serveru.
 2. Provozovatel neodpovídá za obsah článků, příspěvků, příspěvků do diskusí a jiný obsah vyplývající z činnosti uživatelů na serveru.
 3. Provozovatel neodpovídá za porušování autorských (práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví) ani jiných práv porušovaných uživateli a z jejich činnosti na serveru.
 4. Provozovatel má povinnosti, které pro něj vyplývají z těchto pravidel. Žádné jiné další povinnosti vůči uživatelům nebo třetím osobám nemá..
 5. Provozovatel má právo:
 1. kdykoliv zrušit registraci uživatele, a to i bez uvedení důvodu
 2. kdykoliv přerušit poskytování bezplatných i placených služeb na serverech na dobu určitou, neurčitou nebo navždy.
 3. kdykoliv odstavit servery, a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění.
 4. změnit bez souhlasu uživatelské prostředí, grafiku, vizuální stránku serveru i obsahovou stránku a zaměření bez informování uživatele o provedení těchto změn předem.

Uživatel je povinen:

 1. Nahradit provozovateli škodu, která mu vznikla z jeho činnosti, zejména pokutu a jiné sankce.

X. Změna pravidel

 1. Tato pravidla jsou k dispozici na stránce provozovatele. Každý uživatel serveru dává jeho používáním faktický souhlas s těmito pravidly. Provozovatel není povinen uživatele informovat o změně pravidel. Účinná je vždy poslední verze pravidel. Uživatel to bere na vědomí a souhlasí s tím.

XI. Reklamační řízení

 1. Veškeré stížnosti a reklamace dle těchto podmínek je možné zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře.
 2. Při zahájení reklamačního řízení je Uživatel povinen v oznámení následující skutečnosti:
  1. druh služby, které se reklamace týká,
  2. v čem spatřuje vadu poskytnuté Služby,
  3. pokud byla reklamovaná služba placená, pak uvést datum a čas platby odměny za službu.
 3. Uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení k internetu.
 4. Poskytnutí výše uvedených údajů je nezbytné pro posouzení reklamace Uživatele.
 5. Uživatel bere na vědomí, že reklamaci proti provedení či neprovedení platby, lze uplatnit výhradně u poskytovatele platební metody. CZ24.NEWS žádným způsobem neodpovídá za provedení plateb.
 6. CZ24.NEWS rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává potřebná k odbornému posouzení vady, zejména k ověření provedení platby u poskytovatele Platební metody. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace

XII. Závěrečná ustanovení

 1. CZ24.NEWS je oprávněna tyto Podmínky jednostranně měnit, přičemž nové znění Podmínek zveřejní vhodným způsobem, zejména na svých webových stránkách, alespoň 15 dnů přede dnem nabytí jejich účinnosti.
 2. Pokud uživatel CZ24.NEWS navržené změny Podmínek neakceptuje, může ukončit užívání Služeb. Pokud uživatel užívá některou službu i poté, co tato změna nabyla účinnosti, vyjádřil s takovou změnou svůj souhlas. Za vyjádření souhlasu ze strany uživatele se také považuje kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek.
 3. Tyto Podmínky poskytování digitálních služeb nabývají účinnosti dne 1.6.2021.