Sobota, 9 prosince, 2023

JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Všeobecné obchodní podmínky

PREAMBULE

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) platí pro provádění zasílání finančních darů na webových stránkách  www.cz24.news (dále jen „Web“). Účelem těchto VOP je vymezit a upřesnit práva a povinnosti CZ24.NEWS (dále jen „PROVOZOVATEL“) na jedné straně a dárce (dále jen „DÁRCE“) na straně druhé při poskytování finančních darů ve prospěch CZ24.NEWS prostřednictvím Webu.

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí elektronického formuláře pro poskytnutí daru umístěného na Webu. Podmínkou odeslání vyplněného formuláře je souhlas osoby poskytující dar s těmito VOP.

 

PROVOZOVATEL WEBU

 

CZ24.NEWS

11-13 Unit B, Winbase Centre

208 Queen’s Road Central

Sheung Wan

Hong Kong

 

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Dárcem se rozumí na portálu fyzická osoba nebo právnická osoba, která poskytla peněžitý dar (dále jen „Dárce“) prostřednictvím elektronického darovacího formuláře nebo přímím vkladem na účet.

Finančním darem se rozumí částka libovolná zadaná dárcem, která byla Dárcem prostřednictvím elektronické platby uhrazena Provozovatel.

Peněžitý dar se považuje za poskytnutý v okamžiku jeho připsání na Účet.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fyzické a právnické osoby jsou oprávneny poukazovat Provozovateli finanční dary, přičemž využití těchto darů bude sloužit na účely provozu webových stránek CZ24.NEWS.

Fyzické a právnické osoby jsou oprávneny poukazovať Provozovateli dary, kterých účel není určený.

Dárci mohou webu pomoci svými peněžitými dary takto:

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému na webových stránkách
  • bezhotovostně platební kartou VISA, MasterCard, Maestro, American Express na webových stránkách
  • přímým vkladem na účet

Dárce bere na vědomí, že po zadání platebních údajů na webových stránkách platebního portálu STRIPE a KO-FI, na který bude přesměrován z Webu po stisknutí tlačítka „Přispět“, bude z jeho bankovního účtu jednorázově stržena zvolená částka.

Dárci mohou přispívat pravidelně libovolným obnosem; minimální ani maximální výše daru není stanovena. Darováním se dárce nezavazuje k žádnému dalšímu či jinému plnění.

Dárce je srozuměn s tím, že na emailovou adresu, uvedenou ve Formuláři, mu bude zaslané potvrzení o Daru.

Jména či název obchodní firmy (názvy právnických osob) Dárců nebude CZ24.NEWS nikde zveřejňovat, nebude-li to výslovným přáním Dárce.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 CZ24.NEWS shromažďuje osobní údaje Dárce prostřednictvím odeslaného Formuláře na Webu výhradně k plnění svých závazků vůči Dárci, a to hlavně při vystavení potvrzení o Daru. CZ24.NEWS odpovídá za to, že osobní údaje Dárce nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám

– pokud je dárcem fyzická osoba: jméno, příjmení, e-mailovou adresu

– pokud je dárcem právnická osoba nebo živnostník: obchodní jméno/název a e-mailovou adresu.

Dárce prohlašuje, že souhlasí, aby CZ24.NEWS zpracovala a uchovávala jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti CZ24.NEWS a zpracovávala je ve všech svých informačních systémech. Dárce uděluje CZ24.NEWS tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Dárce odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání CZ24.NEWS a údaje budou následně vymazány.

 

VOP

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi CZ24.NEWS a Dárci. VOP jsou Dárcům, stejně jako ostatním návštěvníkům Webu, volně přístupné na internetové adrese: http://www.cz24.news, kde se s nimi mohou seznámit. Dárce si může VOP vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. Odesláním vyplněného Formuláře Dárce prohlašuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi. CZ24.NEWS je oprávněna VOP v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně měnit, zejména z důvodu změn právních předpisů či technologických změn. Změna VOP je účinná dnem jejich zpřístupnění na Webu, pokud není CZ24.NEWS stanoveno pozdější datum účinnosti. Nová VOP se zapracovanými změnami bude zveřejněna ve formě úplného znění VOP na Webu.

 

Závěrečná ustanovení

CZ24.NEWS zpravodajský portál sde v žádném případě neřídí legislativou EU.

Tato verze VOP je platná a účinná od 1. 6. 2021.

V případě, že by některé ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP.