JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb CZ24.NEWS, která tak působí (ve většině případů) jako správce osobních údajů. Upozorňujeme však, že za obsah dodaný na naše stránky uživateli (např. komentáře pod články) jsou ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. primárně odpovědní jednotliví uživatelé. Pokud upozorníte na závadný obsah takových příspěvků, budeme Vaše upozornění řádně řešit.

CZ24.NEWS postupuje při zpracování osobních údajů v souladu morálními a etickými zásadami. 

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. 

CZ24.NEWS nezpracovává osobní a další údaje uživatelů našich služeb jinak, než k nevyhnutelným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Není-li v příslušních podmínkách služby určeno jinak, pak jsou obvykle tyto údaje využívány k těmto účelům:

 • poskytování příslušné služby, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence takovýchto uživatelů a smluvních vztahů
 • ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti našich stránek (např. nástrojem Google Analytics)
 • analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím
 • zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
 • plnění povinností podle předpisů o účetnictví a daňových předpisů
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • pro účely plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. remarketingu (cílené reklamě) a behaviorální reklamy. Za účelem behaviorální reklamy však využíváme pouze jednoduché segmenty, nikoliv detailní profily uživatelů.

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být založeno na etických a morálních zásadách.

Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte přes kontaktní formulár na našich stránkách). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je

 • nezbytnost plnění smlouvy (vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek)

pokud se jedná o využívání našich služeb, které jste začali cíleně užívat (do nichž jste se registrovali),

 • oprávněné zájmy CZ24.NEWS

které jsou dány zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu)

 • a třetích osob

které jsou dány zejména u našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či osob, které zmiňujete ve svých příspěvcích a

 • plnění zákonných požadavků

zejména se jedná o předcházení deliktní činnosti,, vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a předpisů regulujících reklamu.

Zpracování pro některé účely přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení třetích osob e-mailem) či ohledně některých údajů, které nám poskytujete dobrovolně, může být založeno také na Vašem souhlasu. 

Upozorňujeme, že udělené souhlasy ke zpracování osobních údajů mohou být kdykoliv odvolány na níže uvedených kontaktech, případně také v nastavení jednotlivé služby. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů). V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat Vaše:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • přezdívku
 • příspěvky zadané do našich služeb (texty komentářů a údaje o tom, k čemu se takové komentáře váží, texty Vašich vzkazů apod.), případně Vám zaslané reakce na příspěvek
 • údaje o Vaší aktivitě v rámci služeb
 • Vaši profilovou fotografii, pokud ji zadáte
 • ostatní údaje zadané do těchto služeb

údaje o Vaší aktivitě v rámci služeb

 • z jakých zařízení se do naší služby hlásíte a kdy a to pro statistické účely, další rozvoj služby a pro kontrolu dodržování smluvních podmínek. Vedle toho si budeme ukládat pro stejné účely
 • počet přečtených článků a z jaké byly rubriky

Dále budeme zpracovávat údaje o tom:

 • jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů či vzali na vědomí poučení a změny námi provedené

a to obvykle uložením informací o:

 • způsobu a době udělení souhlasu
 • Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko a
 • kdy jste jej odvolali.

a to po přiměřenou dobu. V rámci některých služeb můžeme provádět i segmentování uživatelů do základních skupin – za tím účelem, abychom Vám nabídli obsah, který Vás bude zajímat.

V rámci služeb budeme zpracovávat také:

 • informace o Vašich úhradách za naše služby, vč. informace o e-mailovém účtu, z nějž byla úhrada verifikována
 • v případě zamítnutí platby obecný důvod zamítnutí sdělený nám provozovatelem systému části čísla Vaší karty (prvních šesti a posledních 4 číslic), které bude uloženo v rozhraní po dobu trvání objednávky
 • část čísla Vaší platební karty (prvních 6 čísel a poslední 4 čísla), abychom mohli identifikovat případné problémy při platbách. Tyto údaje jsou využívány pouze pro řešení konkrétního problému s konkrétním uživatelem

V rámci informace o úhradách však nebudeme mít informaci o kompletním čísle Vaší platební karty ani o  jejím PIN.

O běžných návštěvnících našich stránek zpracováváme údaje získané prostřednictvím síťových identifikátorů, zejména cookies.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Osobní údaje předávané CZ24.NEWS uživatelem s jeho souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu; avšak můžeme i po odvolání souhlasu některá taková data zpracovávat, pokud k tomu existuje jiný zákonný důvod (např. pro doložení skutečnosti, že jsme údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům).

Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně Vás o ně požádáme.

Pro některé (zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby.

V souvislosti s využíváním našich služeb o Vás můžeme dále shromažďovat za výše uvedenými účely určité další informace, například

 • název poskytovatele internetových služeb a
 • adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám nebo z níž jste k našim službám přistoupili,
 • datum a čas přístupu k těmto službám,
 • základní geografickou lokaci apod.

Námi zpracovávané osobní údaje získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci naší služby či našich stránek.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

CZ24.NEWS nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále obvykle 12 měsíců po jejím zrušení. Pokud jste však v rámci služby uveřejnili komentář u článku, pak budou Vaše údaje uloženy ještě  po dobu 12 měsíců od zrušení komentáře (o zrušení komentářů je nutno zvlášť požádat). Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu doklady týkající se placených služeb pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a logy aktivity v rámci účtu a u placených služeb texty smluv, doklady o našem plnění a provedených platbách.

U služeb, které slouží ke zveřejňování obsahu tvořeného uživateli, můžeme samotnou informaci o tom, že byl daný uživatel do služby registrován a o důvodu ukončení registrace ukládat delší dobu za účelem ochrany našich práv a případně zabránění obnovení registrace uživateli, jehož účet byl zrušen pro porušení podmínek služby.

Pokud vyslovíte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení e-mailem, můžeme si Vaši e-mailovou adresu uložit na tzv. black-listu za účelem zabránění zasílání dalších sdělení po časově neomezenou dobu.

 

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí CZ24.NEWS sama. 

CZ24.NEWS může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v nevyhnutelných případech anebo s Vaším souhlasem. CZ24.NEWS zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb pro CZ24.NEWS (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatel,
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných CZ24.NEWS, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb CZ24.NEWS,
 •  na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

V rámci našich stránek také používáme síťové identifikátory, zejména tzv. cookies. Může se jednat o naše vlastní cookies, cookies osob, jež nám poskytují služby (jako služba Google Analytics, kterou využíváme k měření návštěvnosti našich stránek.

Další cookies mohou na naše stránky umístit zadavatelé reklamy.

Pro inkasování částek za placené služby využíváme různé banky a internetové platební systémy.