JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Reklamace

REKLAMAČNÍ POŘÁDEK

Toto je dohoda mezi CZ24.NEWS („provozovatel“) a zákazníkem („dárce“), která navazuje na Všeobecné obchodní podmínky a upravuje pravidla při reklamáci.

 CZ24.NEWS zpravodajský portál určen pro Čechy a Slováky na celém světě a v žádném případě se neřídí legislativou EU. 

Dárce je povinen si důkladně přečíst nejen tento Reklamační pořádek, ale i ostatní dokumenty, které sa na používaní internetovách stránek vzťahují (včetně, avšak ne výlučne, pravidel, podmínek a ostatních relevantních informací zveřejnených na internetových stránkach („souvisicí dokumenty“). Pokud dárce nesouhlasí s tímto Reklamačním pořádkem, žádame ho, aby internetové stránky nepoužíval.

Provozovatel si vyhrazuje právo tento Reklamační pořádek a ostatní súvisící dokumenty kdykoliv měnit a doplňovat a pokud tak učiní, bez zbytečného odkladu tyto změny zveřejní na internetových stránkach. Jestli něktoré ustanovení nebo části Reklamačního pořádku změní nebo ztratí svouplatnost nebo účinnost, nemá to vlyv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Reklamačního pořádku.

Využívaní internetových stránek Dárcem nasledující po změne Reklamačního pořádku je považované za souhlas Dárce se změneným znením Reklamačního pořádku.

Dar je určen pro provoz webu www.cz24.news za účelem jeho přímé spotřeby.

Poskytnutý peněžitý dar lze odvolat pouze z důvodů vymezených právními předpisy, nebo příjemce daru přestane vykonávat činnost nebo jinak zanikne důvod, pro který byly finanční dary poskytnuty. Avšak spotřebovaný dar se již nevrací.

Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění v případě např. problémů s úhradou příspěvku Provozovateli atd. je řešeno zejména vzájemnou dohodou Dárce a Provozovatele. V případě reklamace je Dárce povinen informovat Provozovatele bez zbytečného odkladu na adresu Provozovatele, prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podporovatel je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.