JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

REALIZUJÍ SE DALŠÍ ZRŮDNÉ PLÁNY AGENDY 2030: PANDEMIE NABÍZÍ JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST OMEZIT NAVŽDY SVOBODU POHYBU

Jedná se samozřejmě o jednu ze zásadních součástí Agendy 2030. Už asi před půlrokem jsem upozornila na to, že strůjci Agendy 2030 se shodli na tom, že lidstvem lze velmi slušně manipulovat a lze tak provádět mnohé plánované kroky Agendy 2030 mnohem rychleji. Pokud bude lidem řečeno, že je to pro jejich dobro, udělají cokoli. Jen pár měsíců poté proběhl summit OSN, na němž se dojednávala realizace části plánů Agendy 2030. K urychlení této agendy má být využito omezení pohybu, na nějž si většina lidí zvykla. Tak, jak si zvykli na jistá omezení ohledně obchodů, restaurací či služeb, stejně tak si zvyknou na to, že pro ně bude nedostupná příroda. Pokud tak nemáte vlastní zahradu, zapomeňte na výlety do lesa. Máte-li chatu v místě, které bude patřit do zakázané zóny, pak o ni přijdete. Bydlíte na samotě u lesa? Vystěhují vás. Myslíte, že je to nesmysl? Ne, skutečně se již něco podobného chystá.

Pojem zón, do kterých lidé nesmějí vstoupit, zavedla EU. Navrhovaná opatření jsou součástí závazných mezinárodních úmluv, které EU podepsala. Poslední je “vůdčí akce”, která se konala v září tohoto roku a která byla zastíněna summitem OSN o biologické rozmanitosti, na němž hlavy států a předsedové vlád z 64 zemí a celé EU slíbili, že do roku 2030 přijmou naléhavá opatření k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Revoluční změny, které naši globální vládci chtějí prosadit, jsou velmi dalekosáhlé a drasticky ovlivní náš každodenní život. Tato opatření jsou nyní přijímána alarmujícím tempem.

Evropská komise navrhla, aby 30 procent pevniny a moře EU bylo klasifikováno jako chráněné přírodní oblasti, přičemž třetina – 10 procent určených oblastí – by měla spadat pod “přísnou ochranu” (červené zóny), kam nebude vstup v žádném případě povolen.

Chcete-li zjistit, co to přesně znamená, je třeba se podívat do technických příloh. Do těchto oblastí bude zakázáno vstoupit. Lov bude zakázán, stejně jako veškerý cestovní ruch, který bude velmi přísně regulován. A EU zdůraznila, že je naléhavě nutné, aby členské státy na návrh reagovaly do konce roku.

30. září svolalo Valné shromáždění OSN summit OSN o biologické rozmanitosti. Ve shrnutí závěrů summitu se mimo jiné hovoří o tom, že všechna omezení v rámci pandemie Covid-19 vytvořila jedinečnou příležitost pro revoluční změnu:

“Pandemie Covid-19 dále zdůraznila význam vztahu mezi lidmi a přírodou. Připomínáme, že když zničíme a degradujeme biologickou rozmanitost, zvyšujeme riziko šíření nemocí z volně žijících zvířat na člověka. Reakce na pandemii (omezení a odstávky) poskytuje jedinečnou příležitost pro globální revoluci. Investice do zdraví naší planety je investicí do naší vlastní budoucnosti.”

Na mnohem důležitější schůzce, která se konala o dva dny dříve, se jednalo o mezinárodní “vůdčí akci”, při níž se světoví lídři zavázali následovat dříve podepsané konvence v rámci Agendy 2030. Skutečný význam revoluční změny se na této akci dostal do centra pozornosti.

Mainstreamová média událost téměř ignorovala a její význam proto unikl široké veřejnosti, i když to bude pravděpodobně znamenat dalekosáhlé změny v každodenním životě lidí.

Během setkání, které bylo nazváno “Akce lídrů pro přírodu a lidi”, světoví lídři slíbili, že do roku 2030 zvrátí ztrátu biologické rozmanitosti. Světový fond na ochranu přírody (WWF) na svých internetových stránkách uvedl:

“Hlavy států a předsedové vlád ze 64 zemí, které se rozprostírají na pěti kontinentech, jakožto i  předsedkyně Evropské komise za  Evropskou unii se dnes zavázali, že do konce desetiletí zvrátí ztrátu přírody. Země, které tento závazek podporují, představují více než 1,3 miliardy lidí a více než čtvrtinu globálního hrubého domácího produktu.”

WWF dále poznamenal slib vůdců, pokud jde o přírodu:

“Světoví lídři, jednotní vůlí zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti do roku 2030 v souladu s dříve stanovenými cíli udržitelného rozvoje “Agenda 2030 “slibují, že v příštích deseti letech přijmou naléhavá opatření s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje. Přichází několik dní před summitem OSN o biologické rozmanitosti a vysílá silný, jednotný signál, že svět musí zvýšit své ambice zastavit a zvrátit přírodní ztráty ve prospěch lidí a přírody a bojovat proti změně klimatu.”

Jednou ze smluv, které slouží jako základ pro ochranu přírody, je Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD), která byla přijata již v roce 1992.

Konvent má tři hlavní cíle:

“Zachování biologické rozmanitosti, udržitelné využívání jejích složek a spravedlivé rozdělení přínosů získaných z genetických zdrojů. Cílem je vypracovat vnitrostátní strategie pro zachování a udržitelné využívání biologické rozmanitosti . Jedná se tedy o klíčový dokument pro “udržitelný rozvoj”, který je zase klíčovým pojmem například v Agendě 2030, kterou se světoví lídři zavázali následovat v roce 2015.”

Úmluvu o biologické rozmanitosti podepsalo 153 států a tehdejší EHS na konferenci v Riu na summitu Země, jak se někdy nazývá. Jednalo se o summit OSN o životním prostředí a udržitelném rozvoji, který se konal v Riu de Janeiru v roce 1992.

Smlouva má pouze 28 stran a velmi připomíná 17 “globálních cílů udržitelného rozvoje” v Agendě 2030, jedná se tedy o jakéhosi předchůdce tohoto závazného dokumentu.

Příkladem záludností tohoto dokumentu je článek 8a: “Zavést systém chráněných oblastí nebo zón, kde musí být přijata zvláštní opatření na ochranu biologické rozmanitosti.” Zdánlivě vypadá tento článek neškodně, nicméně skrývá se za ním značné omezení pohybu především v zemích jako USA, Kanada a státy EU.

Je tomu tak proto, že stejně jako u mnoha jiných podobných úmluv – např. Agendy 2030 – patří k základní smlouvě také dodatečné řídící dokumenty, které nabízejí podrobnější informace o tom, k čemu se všechny země v praxi zavázaly.

Kromě toho jsou řídící dokumenty často vydávány až po zajištění podpisů, což znamená, že signatáři je nemohou přečíst, i kdyby chtěli. Na různých návazných setkáních se postupně přidává mnoho dalších dokumentů, které se pak často stávají závaznými.

Bloky, které znamenají vymezená území, vyžadují, aby národy regulovaly a blokovaly velké části svých území od lidské činnosti. Tyto bloky jsou rozděleny do šesti různých kategorií:

I. Přísně chráněné přírodní rezervace/oblasti divoké přírody, kde může být prováděn pouze výzkum, vstup veřejnosti je zakázán

II. Národní parky, kde nelze těžit žádné suroviny a je povolena výhradně přísně kontrolovaná rekreace, bez možností bydlení

III. Národní památky/přírodní pozemky – jedná se o menší plochy

IV. Oblast řízení stanovišť/druhů – oblasti specifické pro jednotlivé druhy, které mohou vyžadovat zvláštní zásah člověka pro jejich zachování

V. Chráněné krajiny a mořské scenérie – cestovní ruch je povolen, avšak jen pokud  je možné zajistit harmonickou interakci s člověkem

VI. Řízená oblast chráněná zdroji – velké, převážně nezměněné oblasti, kde je povolena těžba přírodních zdrojů.

Klíčové oblasti divoké zvěře budou mít zase okolní nárazníkové zóny proti lidskému dopadu a činnosti a budou propojeny zavedenými koridory, aby se volně žijící zvířata mohla pohybovat mezi různými “bloky”. To nevyhnutelně povede k tomu, že oblasti lidské činnosti a bydlení – v neposlední řadě ve venkovských oblastech – budou těmito koridory rozděleny a v praxi uzavřeny tímto systémem chráněných oblastí. Obyvatelé daných území se budou nuceni vystěhovat.

V rámci projektu je uvedeno celkem 21 “bioregionů”, které jsou podřízeny třem celkovým zónám. Jedná se o:

Červená zóna: Divočina, určená jako stanoviště pro rostliny a zvířata. Vstup lidem bude přísně zakázán, stejně tak zde bude zákaz bydlení či rekreace.

Žlutá zóna: Nárazníkové zóny obklopující oblasti divočiny. V této zóně bude povolena velmi omezená a přísně kontrolovaná lidská činnost, ale ani zde nebude možné bydlet.

Zelená zóna: Zóny spolupráce, jediné zóny, kde budou moci lidé žít.

Řídící dokument Global Assessment of Biodiversity uvádí, že projekt Wildlands chce “rozšířit stanoviště a koridory tak, aby pokrývaly až 30 procent amerického povrchu půdy. I kdyby to platilo pro Spojené státy, je pozoruhodně podobná hodnotě, kterou EU uvedla jako podíl na půdě EU, která má být chráněna – jedna třetina.

Budou-li tyto plány realizovány, budou muset být miliony Evropanů, zejména obyvatel venkova, násilně přesídleny ze svých domovů.

Na mapce níže se můžete podívat, jak jsou jednotlivé zóny již naplánovány v USA, přičemž stejný poměr barev bude také na území EU. Černě jsou města i menší obce, kde lze bydlet bez omezení, ostatní – viz výše. Stejný poměr barevných zón by měl být i na území EU (každý členský stát musí vyčlenit 30% území tak, jak zní dohoda ze summitu OSN, přičleněná k Agendě 2030):

Jak je vidět, tak již nebude mnoho míst, kde bude lidem umožněn volný pohyb. Cestování mezi zelenými zónami také nebude možné kvůli červeným, neprůchozím koridorům. Byla již navržena zvláštní cestovní povolení odpovídající “cestovním pasům”, které se však budou udělovat jen omezeně a pro žluté zóny, ne pro červené. Lidem bude do červených zón pohyb zcela zakázán, do žlutých jen velmi výjimečně. Do jiných zelených zón se tedy dostanete jen tehdy, když nebude třeba cestou zdolat zcela neprůchozí zóny  červené.

Šílené, že? Ale většina lidí opět uvěří, že je to vše pro jejich dobro…

Všimli jste si, jaký nesmysl má lidi přesvědčit o tom, že tyto uzavřené zóny jsou pro jejich dobro? Údajně to má být mimo jiné i proto, aby se z těchto míst nepřenášely nemoci divokých zvířat na lidi. Takže proto globalisté přišli s tím, že zde způsobil jakýsi netopýr či luskoun nejhorší pandemii všech dob?? Aby lidé toto zdůvodnění omezení svobody pohybu ze strachu z jakési další údajně smrtící pandemie lépe akceptovali?

A na závěr připomínám pasáž z dokumentu, který strůjci Agendy 2030 vydali již v červnu letošního roku:

“Během této krize jsme byli svědky toho, že v extrémních situacích bylo možné přijmout extrémní opatření a občané byli ochotni je zavést, aby provedli změnu.”

Co všechno si ještě nechá lidstvo od tzv. “elit” líbit? Zdá se, že cokoli…

Autor: Slovanka

Zdroj: https://voxpopuliblog.cz/

Odeslat komentář