JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

To, čo píše o súčasnej kolúznej väzbe Dušan Kováčik, nám kedysi opisovali ako hrôzy Jáchymova

SLOVENSKO: „K väz­be ako za­is­ťo­va­cie­mu in­šti­tú­tu ,,ul­ti­ma ra­tio“ (JUDr. Du­šan Ko­vá­čik, PhD., pro­ku­rá­tor)

„Pod­ne­tom nas­le­du­jú­ce­ho vy­jad­re­nia sú osob­né ná­zo­ry na pod­mien­ky roz­ho­do­va­nia o väz­be ako i vlas­tné skú­se­nos­ti s vý­ko­nom väz­by“  píše na portáli pravnelisty.sk prokurátor Dušan Kováčik.. Do väzby ho podľa jeho vyjadrenia vzali „na zá­kla­de uz­ne­se­nia sú­du zo dňa 25.10.2020. A to z ko­lúz­ne­ho a pre­ven­tív­ne­ho dô­vo­du.

 

Vysvetlenie pojmu „ultima ratio“

Princíp ultima ratio predstavuje podľa najpravo.sk zásadu subsidiarity represie, čo znamená, že prostriedky trestného práva sa majú použiť až ako krajný prostriedok štátu na ochranu určitým, trestným zákonom taxatívne vymedzeným spoločenským vzťahom, v prípade že prostriedky iných právnych odvetví sú neúčinné na ochranu takýchto vzťahov.

 

Väzba nesmie byť alternatívou trestu

„Väz­ba je fa­kul­ta­tív­nym za­is­ťo­va­cím in­šti­tú­tom, kto­rý nie je a nik­dy nes­mie byť po­va­žo­va­ný za trest. Väz­ba pred­sta­vu­je je­den z naj­zá­važ­nej­ších zá­sa­hov do ľud­ských práv. Je ap­li­ko­va­ná vo vzťa­hu k ob­vi­ne­ným pre­važ­ne v po­čia­toč­ných štá­diách vy­šet­ro­va­nia. Až po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia a nás­led­nom vza­tí do väz­by sa v roz­ho­du­jú­cej mie­re ot­vá­ra pries­tor pre do­ka­zo­va­nie.“

„V dôs­led­ku tej­to sku­toč­nos­ti je mož­né in­šti­tút väz­by ap­li­ko­vať len prís­ne reš­trik­tív­ne. Pri strik­tnom spl­ne­ní zá­kon­ných pod­mie­nok, zoh­ľad­ňu­júc mož­nos­ti nah­ra­de­nia väz­by, a to s oh­ľa­dom na sku­toč­nosť, že na ob­vi­ne­né oso­by sa vzťa­hu­je zá­sa­da pre­zum­pcie ne­vi­ny. Tak, ako ju up­ra­vu­je Európ­sky do­ho­vor o ľud­ských prá­vach, Ústa­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky a mno­hé ďal­šie vnút­roš­tát­ne a me­dzi­ná­rod­né pra­me­ne prá­va vrá­ta­ne Tres­tné­ho po­riad­ku.“ Píše Dušan Kováčik.

 

Ústavný súd o zásahu do osobnej slobody

„Zá­važ­nos­ti zá­sa­hu do osob­nej slo­bo­dy ob­vi­ne­né­ho zod­po­ve­dá pot­re­ba riad­ne­ho a pod­rob­né­ho od­ôvod­ne­nia uz­ne­se­nia o väz­be vo vzťa­hu ku kaž­dé­mu vä­zob­né­mu dô­vo­du. Uz­ne­se­nie o väz­be nes­mie niesť zna­ky ar­bit­rár­nos­ti, neo­dô­vod­ne­nos­ti, pri­čom ne­vyh­nut­né je roz­hod­núť o väz­be na zá­kla­de kon­krét­nych sku­toč­nos­tí a nie­len na zá­kla­de abstrak­tnej úva­hy (viď napr. roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky III. ÚS 296/2016).“

„Me­dzi zá­ru­ky, kto­ré vy­plý­va­jú z člán­ku 17 ods. 2 a 5 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky,to­tiž pat­rí prá­vo oso­by na ta­ké od­ôvod­ne­nie súd­ne­ho roz­hod­nu­tia, kto­ré pres­kú­ma­teľ­ným spô­so­bom, jas­ne a zro­zu­mi­teľ­ne dá­va od­po­ve­de na všet­ky práv­ne a skut­ko­vo re­le­van­tné otáz­ky sú­vi­sia­ce s pred­me­tom súd­nej ochra­ny. Prin­cíp spra­vod­li­vos­ti pri­tom za­vä­zu­je sú­dy, aby pre svo­je roz­hod­nu­tia pos­kyt­li dos­ta­toč­né a re­le­van­tné dô­vo­dy (ob­dob­ne napr. III. ÚS 374/09).“

 

Väzba musí byť zákonná aj spôsobom jej výkonu

Dušan Kováčik v ďalšej časti svojho textu pripomína, „Pr­vok zá­kon­nos­ti a pri­me­ra­nos­ti väz­by mu­sí byť ok­rem roz­ho­do­va­nia o väz­be prí­tom­ný i pri sa­mot­nom vý­ko­ne väz­by. Je nep­rí­pus­tné, aby v kon­texte zá­sa­dy pre­zum­pcie ne­vi­ny, bo­li ob­me­dzenia vo vý­ko­ne väz­by strik­tnej­šie ako vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy. Opä­tov­ne to­tiž pri­po­mí­nam, že väz­ba je za­is­ťo­va­cí in­šti­tút ,,ul­ti­ma ra­tio“ ap­li­ko­va­ný ­na oso­bách, o kto­rých vi­ne resp. ne­vi­ne sa má eš­te len v bu­dúc­nos­ti roz­hod­núť.“

 

Telefonát z väzby až po mesiaci

„Z hľa­dis­ka osob­ných skú­se­nos­tí mô­žem kon­šta­to­vať, že v rám­ci pod­mie­nok vý­ko­nu väz­by sa ako jed­ným z naj­prob­le­ma­tic­kej­ších ja­ví ne­dos­ta­toč­ný kon­takt s oko­li­tým sve­tom.“ Dušan Kováčik uvádza osobný príklad.  „Bolo mi umož­ne­né te­le­fo­no­vať s ob­haj­ca­mi prib­liž­ne až po me­sia­ci od vza­tia do väz­by.“

„Vo vzťa­hu k umož­ne­niu te­le­fo­no­vať ro­di­ne uvá­dzam, že žia­dosť o umož­ne­nie te­le­fo­no­vať man­žel­ke som po­dal v ús­ta­ve na vý­kon väz­by na kon­ci no­vem­bra 2020. Až na kon­ci ja­nuá­ra 2021 mi bol te­da or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní ude­le­ný súh­las te­le­fo­no­vať man­žel­ke. Prib­liž­ne pr­vé tri me­sia­ce vý­ko­nu väz­by som te­da ne­mal mož­nosť vô­bec te­le­fo­no­vať s ro­di­nou.

 

Osobný kontakt s rodinou po takmer dvoch mesiacoch

Dušan Kováčik ďalej opisuje podmienky väzby ešte neodsúdeného. „Vo vzťa­hu k osob­né­mu kon­tak­tu s ro­di­nou uvá­dzam, že s oh­ľa­dom na ak­tuál­nu pan­de­mic­kú si­tuáciu nie sú v ús­ta­ve na vý­kon väz­by po­vo­le­né osob­né náv­šte­vy ro­din­ných prís­luš­ní­kov. Ich účel by ma­li nah­rá­dzať tzv. vi­deo­náv­šte­vy, kto­ré pre­bie­ha­jú for­mou 20 mi­nú­to­vé­ho vi­deo­roz­ho­vo­ru s ro­din­ný­mi prís­luš­ník­mi pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej ap­li­ká­cie. Vi­deo­náv­šte­vu mi je umož­ne­né vy­ko­nať raz za ka­len­dár­ny me­siac po pred­chá­dza­jú­com súh­la­se or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní. Pr­vý mož­ný ter­mín vi­deo­náv­šte­vy mi bol zma­re­ný. Vi­deo­náv­šte­va s ro­din­ný­mi prís­luš­ník­mi mi bo­la nás­led­ne po­vo­le­ná až prib­liž­ne v po­lo­vi­ci de­cem­bra 2020.  A to až po ur­gen­cii or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní pra­cov­ník­mi Ústa­vu na vý­kon väz­by a po opä­tov­nom vy­pl­ne­ní no­vej žia­dos­ti o vy­da­nie súh­la­su s vi­deo­náv­šte­vou.“

 

Slovensko ignoruje Európske normy

„Pod­mien­ky vý­ko­nu väz­by na Slo­ven­sku v kon­texte kon­tak­tu s oko­li­tým sve­tom aj na­ďa­lej nespĺňa­jú európ­ske kri­té­riá, a to i na­priek to­mu, že Slo­ven­ská re­pub­li­ka bo­la v sprá­vach Európ­ske­ho vý­bo­ru za tie­to ne­dos­tat­ky opa­ko­va­ne na­po­mí­na­ná.“ Pripomína Dušan Kováčik.

 

Listová komunikácia ako z gulagu

„Po nás­tu­pe na vý­kon väz­by bo­la lis­to­vá ko­mu­ni­ká­cia s ro­di­nou tak­tiež prob­le­ma­tic­ká. Lis­ty pri­jí­mam a od­osie­lam pod­ľa § 20 ods. 3 Zá­ko­na o vý­ko­ne väz­by pros­tred­níc­tvom or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní. List po­dlie­ha cen­zú­re resp. kon­tro­le, v dôs­led­ku čo­ho sa poš­to­vá ko­mu­ni­ká­cia znač­ne spo­ma­ľu­je. V pr­vých me­sia­coch vý­ko­nu väz­by tr­va­lo do­ru­če­nie lis­tu ro­di­ne prib­liž­ne 4 týž­dne. Nás­led­ne ďal­šie prib­liž­ne 4 týž­dne tr­va­lo, kým som obdr­žal od­po­veď od ro­di­ny na môj list. Je te­da zrej­mé, že kon­ti­nui­ta ko­mu­ni­ká­cie s ro­di­nou pros­tred­níc­tvom lis­tov bo­la znač­ne ob­me­dze­ná.“ …K zrý­chle­niu lis­to­vej ko­mu­ni­ká­cie, schva­ľo­va­niu vi­deo­náv­štev a k schvá­le­niu žia­dos­ti o te­le­fo­no­va­nie man­žel­ke­ doš­lo pa­ra­doxne až po úmr­tí gen. Mi­la­na Lučan­ské­ho.“ vysvetľuje túto tému Dušan Kováčik.

 

Nonstop kontroly vo dne v noci

Oso­bit­ne si do­vo­ľu­jem pou­ká­zať na sku­toč­nosť, že po­čas vý­ko­nu väz­by som bol prís­luš­ník­mi ZVJS kon­tro­lo­va­ný v ce­le v inter­va­le prib­liž­ne raz za ho­di­nu a to cez deň ako i v no­ci. Kon­tro­la pre­bie­ha­la for­mou naz­re­tia cez prie­zor na dve­rách, pri­čom v no­ci bo­li tie­to kon­tro­ly spre­vá­dza­né roz­svie­te­ním svet­la. V ur­či­tých dňoch sa in­ten­zi­ta kon­trol zvý­ši­la v pol­ho­di­no­vých inter­va­loch. Za­žil som pri­tom ob­do­bie 5 dní a no­cí, ke­dy nep­retr­ži­te do­chá­dza­lo k pra­vi­del­nej kon­tro­le kaž­dú pol ho­di­nu a v no­ci sa­moz­rej­me aj roz­svie­te­ním svet­la.“

 

Chorobný nedostatok spánku

„V sú­vis­los­ti s opi­so­va­ný­mi kon­tro­la­mi a spán­ko­vým de­fi­ci­tom v dôs­led­ku kon­trol vo vý­ko­ne väz­by uvá­dzam, že Ná­rod­ným bez­peč­nos­tným úra­dom som bol pred­vo­la­ný za úče­lom ab­sol­vo­va­nia psy­cho­fy­zio­lo­gic­ké­ho ove­re­nia prav­dov­rav­nos­ti pod­ľa § 25 ods. 4 zá­ko­na č. 215/2004 Z.z. o ochra­ne uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tí a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov.“ Opisuje ďalej svoj väzenský horor a týranie Dušan Kováčik na portáli pravnelisty.sk.

 

Irónia, výsmech, sarkazmus alebo hyenizmus?

„V uve­de­nom pred­vo­la­ní som bol vy­zva­ný, aby som sa dos­ta­vil do síd­la úra­du v Bra­tis­la­ve (i na­priek všeo­bec­ne zná­mej in­for­má­cii, že sa na­chá­dzam vo väz­be), pri­čom sú­čas­ťou pred­vo­la­nia bo­lo pou­če­nie, z kto­ré­ho ok­rem iné­ho vy­ply­nu­lo, že na úkon sa mám dos­ta­viť od­po­či­nu­tý, vy­spa­tý, na­koľ­ko vy­šet­re­nie mô­že tr­vať až 4 ho­di­ny, pri­čom môj zdra­vot­ný stav mu­sí byť v nor­me. Uve­de­né pou­če­nie v sú­vis­los­ti s ko­na­ním na Ná­rod­nom bez­peč­nos­tnom úra­de pô­so­bí po me­sia­coch ko­lúz­nej väz­by a pra­vi­del­ných (aj noč­ných) kon­tro­lách priam cy­nic­ky.“ Spomína si Dušan Kováčik.

 

Ignorácia prezumpcie neviny

„Na zá­ver si do­vo­ľu­jem pri­po­me­núť, že zá­kon­nosť a pri­me­ra­nosť väz­by je sú­čas­ťou kri­té­rií práv­ne­ho štá­tu sta­no­ve­ných Be­nát­skou ko­mi­siou, v zmys­le kto­rých ,,Nep­ri­me­ra­ná vy­šet­ro­va­cia väz­ba mô­že byť po­va­žo­va­ná za vy­slo­ve­nie pred­čas­né­ho úsud­ku o vi­ne ob­vi­ne­né­ho“.

„Je ne­vyh­nut­né, aby uve­de­né kri­té­rium na­chá­dza­lo svo­je up­lat­ne­nie v praxi nie­len pri roz­ho­do­va­ní o väz­be ale i v me­dziach pod­mie­nok vý­ko­nu väz­by.“ Uzatvára svoj text na webe pravnelisty.sk prokurátor Dušan Kováčik.

 

 

Zdroj: https://www.hlavnydennik.sk/

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář