JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Nastupujúca čierna totalita na Slovensku: Novela zákona má dať ÚVZ SR fašistické právomoci. Vláda má vydávať pokyny na likvidáciu a teror, ÚVZ SR má niesť zodpovednosť

SLOVENSKO: Občianske združenie Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania dôrazne protestuje proti totalitárnemu obsahu predkladanej novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Tiež protestuje proti škandalóznemu spôsobu, ako je novela predkladaná, a to zo dňa na deň (12.10. prerokovaná na vláde, 13.10. prerokovávaná v NR SR) bez medzirezortného pripomienkového konania.

Takýto postup bráni štátnym rezortom vniesť objektívne korektúry, verejnosti berie možnosť zákon pripomienkovať a poslancom neposkytuje možnosť dostatočne naštudovať problematiku, o ktorej majú rozhodovať.

Novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sme dlhodobo sledovali a pripomienkovali, zúčastňovali sme sa rozporových konaní, preto máme dlhoročnú skúsenosť so snahou ÚVZ SR uzurpovať si právomoci, ktoré nie sú vyvážené spoločenským záujmom.

Je preto paradoxné, že vláda tentoraz celkom rozviazala ruky jednostranným záujmom ÚVZ SR, nechala novelu vypracovať právnikovi ÚVZ SR a nepodrobila ju medzirezortnej a spoločenskej korektúre.

O čo sa konkrétne v zákone jedná

Výsledkom je dokument, ktorý zavádza akúsi medicínsku diktatúru, kedy sú právomoci ÚVZ SR povýšené nad ľudské a ústavné práva a umožňujú mu o.i.:

1. Preberať úlohu vyšetrovacích zložiek zavádzaním tzv. epidemiologického vyšetrovania s rozsiahlymi právomocami zbierania a spracovávania osobných údajov v miere výrazne zasahujúcej do súkromia osôb;

2. Uzákoniť de factoúnos a internovanie osoby cez široko zneužiteľné inštitúty nariadeného transportu a nútenej karantény osoby čo i len podozrivej (opodstatnene či neopodstatnene) z prenosného ochorenia;

3. Uzákoniť medicínske pokusy na ľuďoch možnosťou nariaďovať očkovanie, chemoprofylaxiu alebo podávanie protilátok, ktoré v zákone nie sú nijako vymedzené, podmienené a odôvodnené, čo je v absolútnom rozporom s doterajšou praxou, kedy napr. každý paragraf, týkajúci sa očkovania presne popisoval charakteristiku, dôvody, podmienky a výnimky daného druhu očkovania. To isté sa týka novej právomoci prikazovania ochranných a iných pomôcok, a to aj zdraviu škodlivých, ako sa to už deje v prípade nosenia rúšok [1];

4. Uzákoniť obmedzenia pohybu a zabránenie vstupu ako aj prikazovať právnickým osobám, aby obmedzovali pohyb osôb a monitorovali ho zberom osobných údajov;

5. Necháva ÚVZ SR otvorené dvere na realizáciu akejkoľvek novej praktiky zavedením možnosti nariaďovať „ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti“. To je v absolútnom rozpore so zvyklosťami slovenskej legislatívy (štátne orgány smú konať len to, čo majú v zákonoch stanovené). Pod tento paragraf sa totiž dá skryť hocičo, napr. povinné číslovanie a čipovanie osôb a pod;

6. Hoci je novela predkladaná pod zámienkou „interpretačného vyjasnenia“, v skutočnosti dáva ÚVZ SR aj právomoci ktoré nikdy nemal, a to dokonca aj nad rámec núdzového stavu, ktorým sa zdôvodňuje zrýchlené schvaľovanie.

Preto naliehavo žiadame poslancov NR SR, aby novelu zákona neprijali.

Súčasne toto naše stanovisko zasielame generálnemu prokurátorovi ako podnet pre podozrenia zo spáchania trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom (§ 327) neznámym páchateľom.

Máme za to, že neznámy verejný činiteľ (činitelia) marí a podstatne sťažuje poslancom NR SR splniť dôležitú úlohu zodpovedného a kompetentného hlasovania o novele zákona, ktorý má vážny negatívny dopad na spoločnosť a štátne zriadenie, lebo ide o pokus nastoliť medicínsku diktatúru.

Pritom mohlo dôjsť aj k zneužitia právomoci verejného činiteľa (§ 326) pre jasný rozpor návrhu zákona s viacerými článkami ústavy SR, čo poškodzuje občanov a nemožno predpokladať, že neúmyselne (napr. zásah do práva na osobnú slobodu, práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, slobody pohybu, práva na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a práva na vzdelanie).

Ďalej je podozrenie, že tvorcovia novely priamo či nepriamo alebo vo forme pokusu sa mohli dopustiť aj nasledujúcich trestných činov:

  • § 182 Pozbavenie osobnej slobody
  • § 183 Obmedzovanie osobnej slobody
  • § 184 Obmedzovanie slobody pobytu
  • § 192 Nátlak
  • § 193 Obmedzovanie slobody vyznania
  • § 195 Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania

13.10.2020

Ing. Iva Vranská Rojková,

predsedníčka o.z.

Odkazy

[1] ÚVZ SR nedokázal, a to ani po opakovanej žiadosti v zmysle Infozákona, predložiť žiadnu vedeckú štúdiu, ktorá by preukazovala bezpečnosť rúšok a ich efektívnosť proti vírusom, pritom existuje množstvo štúdií dokazujúcich škodlivosť rúšok a ich negatívny dopad na zdravie.

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář