JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Trestné oznámenie na štát za povinné nosenie náhubkov (rúšok)

Generálna prokuratúra, Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1. V Pečeňanoch dňa 26.08.2020

VEC: Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu ublíženia na zdraví ako aj zneužitie právomoci verejného činiteľa pre porušenia zákona č. 42/1994 Z. z. a ďalších trestných činov.

Ing. Miroslav Sagan, XXXX, štátny občan SR, na základe nižšie uvedeného skutkového stavu podávam nasledovné oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu.

Od Marca 2020 do Júna 2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva (ďalej len UVZ SR) nariadenia UVZ SR číslo OLP/4084/2020, OLP/3355/2020, OLP/4084/2020 ako aj OLP/4825/2020, týkajúce sa nariadenia prekrytia horných dýchacích ciest všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.

V nariadení OLP/4825/2020 tvrdí UVZ SR, že:

„Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí, – osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 • detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby pri návšteve wellness a umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám. „
  Toto opatrenie sa opiera o § 48 ods. 4 písm. c), 5 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z., §§ 7, 20 a 25 zák. č. 42/1994 Z. z.“

Dôkaz č.1 dokumentujúci zneužitie právomoci verejného činiteľa: Príloha č.1 Nariadenie OLP/4825/2020

Vysvetlenie ku dôkazu č.1: V § 2 ods. 1, 2 zák. č. 42/1994 Z. z., je vymedzený obsah civilnej ochrany, v smere možného ohrozenia, a prijímania opatrení na znižovanie rizík. Kompetencie podľa tohto zákona tu majú iba orgány štátnej správy určené týmto zákonom: Ministerstvo vnútra SR (§ 12), okresné úrady v sídle krajov (§13), okresné úrady (§ 14), samosprávny kraj (§14a), obec (§15).

Ďalej Ústava Slovenskej republiky v článku 2, odstavci (2) hovorí, že:

„Štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy , v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“

Vzniká podozrenie z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, trestného činu šírenia poplašnej správy ako aj trestného činu ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe.

Dôkaz č.2 ku trestnému činu ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe: Príloha č.2 Štúdia z the British Medical Journal: A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers

Vysvetlenie ku dôkazu č.2: Štúdia sa zamerala na porovnanie účinkov nosenia textilných rúšok a chirurgických rúšok a vyhodnocovala mieru chorobnosti respiračných ochorení, ochorení podobných chrípke a laboratórne potvrdených ochorení spôsobených vírusom.

Pretože toto bola randomizovaná klinická štúdia, na 1607 medicínskych zamestnancoch 14 nemocníc, boli títo rozdelení do troch skupín. Prvá nosila rúška textilné celú pracovnú dobu, druhá nosila rúška chirurgické celú pracovnú dobu a kontrolná skupina nosila rúška v rámci bežnej praxe, teda nie celý čas.

Výsledok štúdie hovoria o tom, že v laboratórnych testoch:

 • Textilné rúška prepúšťajú až 97 percent nákazlivých častíc
 • Jednorázové rúška prepúšťajú 44 percent nákazlivých častíc.
 • Respirátor N95 (typ 3M 9320) prepúšťa pod 0,01 percenta nákazlivých častíc
 • Respirátor N95 (typ 3M Vflex 9105) prepúšťa 0,1 percenta nákazlivých častíc

Preto autori tejto recenzovanej štúdie z roku 2015 v štvrtom najvýznamnejšom medicínskom časopise v ponímaní tzv. vedeckého impact factora , varujú pred používaním textilných ako aj jednorázových rúšok vzhľadom ku ich neúčinnosti.

Následne štúdia vyhodnotila, že napriek noseniu horeuvedených rúšok, bola potvrdená nákaza horeuvedenými typmi ochorení nasledovne:

 • Najvyššiu mieru respiračných ochorení testovaných subjektov bolo vo všetkých troch kategóriách v textilných rúškach.
 • Chrípke podobnými ochoreniami v tejto štúdii ochorelo až o 1325 percent viac testovaných subjektov, ako v skupine nosiacej chirurgické rúška.

Autori tejto štúdie explicitne uvádzajú ako dôvod zadržiavanie vlhkosti, opakované používanie textilných rúšok, ako aj ich zlá filtrácia.

Zjavná neúčinnosť horeuvedenou priepustnosťou nákazlivých častíc textilných rúšok, ako aj výsledky reálnej nákazy a prepuknutia ochorení v subjektoch s textilnými rúškami, hovoria o nebezpečnosti horeuvedených nariadení UVZ SR pre verejné zdravie, ako aj pre zdravie jednotlivca a spĺňajú podozrenie na spáchanie trestných činov ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe, pretože z výnimiek nie sú vyňaté deti nad 3 roky ani tehotné ženy a tieto skupiny obyvateľstva sú najzraniteľnejšie.

U detí sa imunitný systém vyvíja a u tehotných žien je imunitný systém potláčaný vo fáze vývoja plodu. Preto mohli horeuvedené zistenia viesť ku zvýšenej miere chorobnosti práve horeuvedených skupín, ako aj ku potratom a potenciálnym chronickým poškodeniam zdravia u detí, stálou nákazou z vnútra vlhkých textilných rúšok a zlou filtráciou nákazlivých častíc textilnou štruktúrou látky.

Dôkaz č.3 ku trestnému činu ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe: Príloha č.3 Vyjadrenie UVZ SR na otázku na základe infozákona 211/2000 Z.z. číslo RK/4778/2020

Vysvetlenie ku dôkazu č.3: Autor oznámenia dňa 20.5 2020 zaslal na UVZ SR Žiadosť o nasledovné dáta podľa Infozákona 211/2000 Z.z.:

 • zoznam peer reviewed vedeckých štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch, zoznam publikovaného peer reviewed výskumu, na základe ktorých bolo prijaté opatrenia na povinné nosenie prekrytia horných dýchacích ciest obyvateľov Slovenskej republiky na základe opatrenia č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020 v znení opatrenia č. OLP/4084/2020

UVZ SR v liste so značkou RK/4778/2020 odpovedalo že:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva svoje opatrenia na základe záverov zo zasadnutí Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, po konzultácii s odborným konzíliom. Preto pri svojej činnosti nevychádzal z požadovaných peer reviewed vedeckých štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch, … a teda Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemá Vami požadované publikácie k dispozícii.

Horeuvedené nepreskúmanie odbornej literatúry z dostupného obdobia posledných 5 rokov, čo je pre citovanie vo vedeckých kruhoch bežná prax, a následne nariadenie celoplošných nariadení UVZ SR číslo OLP/4084/2020, OLP/3355/2020, OLP/4084/2020 ako aj OLP/4825/2020, ktoré podľa dôkazu v prílohe č.2 vedie ku ohrozeniu verejného zdravia z nedbanlivosti, pretože UVZ SR neskontroloval najnovšie vedecké poznatky a neaplikoval tieto na vzniknutú situáciu, ako autor oznámenia popisuje v predchádzajúcom vysvetlení, preto sa autor domnieva, že bol spáchaný trestný čin ublíženia na zdraví či poškodenia zdravia na obyvateľstve, ako aj na chránenej osobe.

Dôkaz č.4 dokumentujúci zneužitie právomoci verejného činiteľa: Príloha č.4 Vyjadrenie UVZ SR na otázku na základe infozákona 211/2000 Z.z. číslo RK/5131/2020

Vysvetlenie ku dôkazu č.4

Autor oznámenia dňa 29.6 2020 zaslal na UVZ SR Žiadosť o nasledovné dáta podľa Infozákona 211/2000 Z.z.:
Dovoľte mi najskôr poďakovať za prácu, ktorú robíte na poli verejného zdravia. Na základe Vašej odpovede z 26.6 2020 značka RK/5131/2020 hovoríte že, citujem:

„Vaša Žiadosť‘ o informáciu nie je Žiadosťou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii), nakoľko Žiadate o vypracovanie stanoviska (odpoveď na dotaz) a nie o informáciu, ktorú by mal dotazovaný orgán priamo k dispozícii. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám oznamuje, že sa bude Vašou žiadosťou o stanovisko zaoberať‘ a bude preposlaná na posúdenie a vybavenie príslušnému vecnému odboru.“

V opatrení OLP/5090/2020 je ale napísaná formulácia že, citujem predmetné nariadenie:

„Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 20. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou….“

Vo svojom predchádzajúcom stanovisku ku mojej žiadosti o informácie Úrad verejného zdravotníctva hovorí, že nariadenia UVZ zastúpeného Hlavným hygienikom Slovenskej republiky v OLP/5090/2020 a predchádzajúcich nariadeniach, Hlavný hygienik rozhodol na základe par. 48 ods. 4 pism. c) zákona t,. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vo formulácii predmetného paragrafu nie je ale zmienka o formulácii „všetkým osobám“ použitou Hlavným hygienikom v OLP/5090/2020 a predchádzajúcich nariadeniach, ale je tam formulácia „zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia“.

Pretože predpokladám, že Úrad verejného zdravotníctva v zastúpení Hlavným hygienikom postupoval v zmysle tohto zákona, ako ste mi odpovedali v predchádzajúcej korešpondencii, predpokladal som a stále predpokladám, že Úrad verejného zdravotníctva má k dispozícii predmetnú definíciu „časti obyvateľstva“, na ktorú sa predmetný paragraf 48 ods.4 písm. c) vzťahuje, pretože sa Úrad vo svojich nariadeniach OLP/5090/2020 a predošlých na tento zákon, paragraf, odsek a písmeno odvoláva.

Preto nemôžem súhlasiť s Vašim stanoviskom a odpoveďou RK/5131/2020 a žiadam o vybavenie tejto žiadosti v pôvodnej zákonom stanovenej lehote.

Na túto časť Žiadosti z 29.6 reagoval UVZ SR nasledovne:

Na základe záverov Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky bolo zhodnotené, že nie je postačujúcim opatrením predstavujúcim zákaz pohybovania sa na verejnosti bez náležitého prekrytia horných dýchacích ciest pokryť menšiu, ako 100%-nú časť osôb zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky považuje za potrebné poznamenať, že obmedzením styku časti obyvateľstva nie je nutne potrebné cápať absolútne obmedzenie kontaktu, ale i „mäkké“ či „čiastočné“ obmedzenie styku, ako prekrytie horných dýchacích ciest osôb, v záujme ochrany verejného zdravia.

Podľa par. 48 ods. 4 pism. c) zákona t,. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je nikde definované „mäkké“ či „čiastočné“ obmedzenie styku. Preto sa autor oznámenia domnieva, že došlo ku naplneniu skutkovej podstaty trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Zároveň sa UVZ SR odvoláva na obmedzenie styku ako prekrytie horných dýchacích ciest osôb, v záujme ochrany verejného zdravia. Z dôkazu č.2 ale jasne vyplýva, že prekrytie horných dýchacích ciest mimo respirátorov typu N95 nezabraňuje prechodu nákazlivých častíc, v látkových rúškach ide o prechod 97 percent nákazlivých častíc, v chirurgických rúškach ide o 44 percent nákazlivých častíc.

Preto horeuvedené opatrenie je je možné definovať kvôli svojej neúčinnosti z medicínskeho hľadiska ako opatrenie v záujme ochrany verejného zdravia a kvôli svojej škodlivosti a nebezpečnosti textilných rúšok zdokumentovanom v dôkaze č.2 sa autor oznámenia domnieva, že bol spáchaný trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa z nedbanlivosti.

Toto oznámenie podávam za účelom preverenia, či vyššie uvedené skutočnosti a konanie podozrivých osôb či organizovanej skupiny osôb nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a či ich konanie nezakladá trestnoprávnu zodpovednosť v zmysle slovenských právnych predpisov, nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nasvedčujú tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu viacerých trestných činov v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v platnom znení (ďalej len „Trestný poriadok“).

Zároveň žiadam, aby orgány činné v trestnom konaní za účelom zistenia skutkového stavu postupovali v súlade s § 2 ods. 10 Trestného poriadku, ako aj aby príslušné orgány činné v trestnom konaní preskúmali vykonateľnosť horeuvedených nariadení a aby som bol o postupe orgánov činných v trestnom konaní boli v zmysle § 197 ods. 3 a § 198 ods. 1 Trestného poriadku, informovaný,

S úctou a vďakou

Ing. Miroslav Sagan


Podané elektronicky dnes na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.

Záver

V podstate včera prekročili niektorí ľudia rubikon. A mačka zahnaná do rohu sa stáva tigrom.

Horeuvedené skutočnosti sú reálne a nevidím dôvod na to, aby toto oznámenie nebolo vyšetrené a nebolo vznesené obvinenie.

Ing. Miroslav Sagan zverejnil svoje trestné oznámenie 27.8.2020 na svojom Facebookovom profile

 

Odeslat komentář